Search results for "chín"

a–uôiq [ʔaʔuəjʔ] vs overripe (bananas) (chuối) chin rục sit: dom a–uôiq
Comments (0)

 

achein₂ [ʔacḭːn] vs roasted, cooked nấu chín [Clitic a= is a contraction of o. ] whole: o chein; pk dial.: táq achen
Comments (0)

 

Comments (0)

 

akih [ʔakiːh] pa num.ord ninth thứ chín pc pl dial.: akeaih 8.1.1. Number
Comments (0)

 

Comments (0)

 

caching [kaciːŋ] n eel cá chành cl: lám 1.6.1.6. Shark, ray
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cháh nchính [cah ʔəɲciɲ] vi falling hard--hurt bị té syn: mâp mâp 7.2.2.5.1. Fall Involuntary (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chín₂ [cin] vt cook liquor, rice nấu rượu, nấu cơm sit: chín doui, chín ariêu; nomi: pachín; recp: tarchín; invol: tachín 5.2.1.1. Cooking methods
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

crúm icrum [krum ʔikruːm] exp of crunching bone, corn, etc. tiếng nhải xương idiom: crúm icrum creal a crúm icrum âm (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)