Search results for "chít"

Achít sp. var. of achít₂
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cháh achít [cah ʔacit] vi fall head first ngã chúi sit: cháh achít plô cf: tráh pitraơp. 7.2.2.5.1. Fall Involuntary (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

moui chít [mṵːj cit] num ten; 10 mười contr: mâh chít 8.1.1. Number (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)