Search results for "chóng"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

atêng chong [ʔateːŋ cɔːŋ] n agate necklace dây chuyền có đá đỏ trong [Yellow-red stones favored by Pacoh women.] 5.4.1. Jewelry
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cadyiaq [kaʄiəʔ] pa; pk n.kin husband chồng pl dial.: cayâq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cayâq [kajɤʔ] n.kin husband chồng pa dial.: cayiaq; pk dial.: cadyiaq; cpart: campay 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

cayâq cayar [kajaːr kajaːr] n husband chồng Binomial Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

cayâq nnúng [kajɤʔ ʔən.nuŋ] n.kin husband chồng Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

cayiaq [kajiəʔ] pa; pk n.kin husband chồng [H] pl dial.: cayâq 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

cayốq [kajoʔ] pc n husband chồng pl dial.: cayâq; pa dial.: cayiaq
Comments (0)

 

chanchóng [cəɲcɔŋ] vi burning fields 5.5.4. Burn
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chong₃ [cɔːŋ] v pour into, pour out of mat đổ vào syn: canháqant: xiêhnomi: pachong, parchong; recp: tarchong; invol: tachong
Comments (0)

 

cláq [klaʔ] vt prop chống đỡ caus: pacláq; nomi: parcláq; invol: tacláq cf: calláq., clếq.
Comments (0)

 

Comments (0)