Search results for "chơm"

Comments (0)

 

chom [cɔːm] vt know biết nomi: pachom, parchom; recp: tarchom; sit: chom ngéq ‘know thoroughly’ 3.2.3. Know
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

croul akér [krṵːl ʔakɛr] n fruit with red hair trái chôm spec: culay croul akér (cmpd)
Comments (0)

 

hôi chom táq [hoːj cɔːm taʔ] vt skillful rành nghề 6.1.2.3. Work well
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)