Search results for "chẻ"

a–ât achéiq [ʔaʔɤt ʔacḭʔ] n fauna; animals and birds; the animal kingdom con vật pk dial.: achéq acuôt 1.6. Animal Free Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

a–ay [ʔaʔaj] vs sick, ache, hurt; disease đau; bệnh Bưih a–ay bưih amáng. Not sick not sick. [Discontinuous, interwoven modifiers.] 2.5.1. Sick a–ay amáng , a–ay amáng ntáng ntróuq
Comments (0)

 

a–ay kineng [ʔaʔaj kinɛːŋ] n toothache đau răng 2.5.6.1. Pain. 2.5.2.4. Tooth decay (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

abơnh beauq [ʔabɤːɲ bḭawʔ] n mustache râu Nhar nham abơnh. Of full, thick beard. pl dial.: atrơm 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

acheal [ʔacḭal] n heart tim syn: aneal cl: lám 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)

 

achéc [ʔacɛk] vt sting, burn, irritate rát [Also used of people who irritate or disrespect.]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

acheh₂ [ʔacɛːh] pa n.kin great great grandfather ông sơ cpart: aye, chat ‘great-great-grandchild’; pl dial.: achoh; pk dial.: achúh 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

achei [ʔacḭː] n plank; board ván 6.6.3.2. Wood
Comments (0)

 

achei iviêt [ʔacḭː ʔiwiət] n blackboard bảng đen 3.6.2. School
Comments (0)

 

Comments (0)

 

acheic aháq [ʔacḭːk ʔahaʔ] harsh cay nghiệq Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

acheih [ʔacḭːh] n.kin great grandmother bà cố; cụ bà cpart: achuôih ‘great-grandfather’, che ‘great-grandchild’; pk dial.: achêh 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

achein₂ [ʔacḭːn] vs roasted, cooked nấu chín [Clitic a= is a contraction of o. ] whole: o chein; pk dial.: táq achen
Comments (0)

 

achéiq [ʔacḭʔ] n bird con chim cl: lám; pa pk dial.: achéq 1.6.1.2. Bird

Comments (0)

 

achén [ʔacɛn] vp so clean cho sạch o_chén
Comments (0)

 

achéq [ʔacɛʔ] pa; pk achếq n bird con chim cl: lám; pl dial.: achéiq 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

achếq [ʔaceʔ] Pronunc.Variant of achéq bird con chim pk
Comments (0)

 

Comments (0)

 

achếq nnár [ʔaceʔ ʔən.nar] pk n bird con chim cl: lám; pl dial.: achéiq 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

achet [ʔacɛːt] n.kin great great grandchild chắt pa dial.: chat; pk dial.: achân 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

adéh che [ʔadɛh cɛː] n teapot nồi trà cf: adéh daq. 5.2.1.3. Cooking utensil Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

aliaq [ʔaliəʔ] vt insult chế nhạo; sỉ nhục [“If you’re so great, do…”]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

anhuq ticóng [ʔaɲuːʔ tikɔŋ] pa n suffer-bachelorhood bị độc thân [Way of expressing bachelorhood indicates Pacoh attitude towards bachelorhood.] pl dial.: ticóung 4.1.2. Types of people (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

apóum apóur [ʔapṵm ʔapṵr] n cheeks 1.6.2. Parts of an animal Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

atáng acheic [ʔataŋ ʔacḭːk] vs harsh gian ác Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

bán cheam [ban cḭam] vt raise, nurture nuôi Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

bán cheam taleam tadyóh [ban cḭam talḭam taʄɔh] idiom raise; take care of nuôi 2.6.4.1.1. Care for a baby. 2.6.4.2.1. Rear a child Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

baq [baːʔ] v chew (sugar cane) nháy (mía) sit: baq atao; caus: tabaq; nomi: parbaq; recp: tarbaq; invol: tabaq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

buq [buːʔ] vt store, cache để sit: doq buq; recp: tarbuq
Comments (0)

 

cacháng cuchéinh [kacaŋ kucḭɲ] vi smile broadly cừời toe toét pa pk dial.: cacháng cuchánh 3.5.6.4. Laugh Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

cachéiq [kacḭʔ] vt chase dog away pk dial.: caxâyq
Comments (0)

 

cacheit [kacḭːt] vt kill giết pc pk dial.: cachet 6.4.1. Hunt. 2.6.6.1. Kill
Comments (0)

 

cachet [kacɛːt] pa; pk vt kill giết pl dial.: cacheit
Comments (0)

 

cacou [kakṵː] adv hunched over because of heavy burden cong lưng sit: cacou kik; pk dial.: kicho
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

calâc cabâl [kalɤk kabɤl] exp mock; jeer; ridicule chế giễu [As for being rich and important.] (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

caloui táp [kalṵːj tap] vi died suddenly chết thình lình [euphemism]
Comments (0)

 

cammuiq [kəm.muːjʔ] pc n corpse xác (người chết thường) [Dead of natural causes.] pl dial.: cumuiq 2.6.6.2. Corpse
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

carchein [kər.cḭːn] n best poison for arrows for deer, etc. thuốc độc syn: pih spec: ntâng carchein cf: tarhul. 4.8.3.7. Weapon, shoot. 2.5.3.2. Poison
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cathứm [kathɯm] vt block out che [As clouds hiding the sun.]
Comments (0)

 

cha pál [caː pal] vt eat chew ăn nhai Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chaơl [cɯ̰ːl] vs cheap rẻ syn: dyaơl synl: re
Comments (0)

 

chê [ceː] vt criticize; find fault with chê [E.g., food.] syn: teaih 3.5.1.8. Criticize (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

che₁ [cɛː] n.kin great grandchild [SSS; DDD] 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

che₃ [cɛː] n green tea che spec: che ila
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cheam [cḭam] vt raise; feed; look after chăn nuôi; săn sóc; cho ăn [children, guests, etc.] syn: bán recp: tarcheam cf: talong. 2.6.4.1.1. Care for a baby. 2.6.4.2.1. Rear a child
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cheam pleaq [cḭam plḭaʔ] vt raise; feed tiếp rước; nuôi dưỡng [children, guests, etc.] 2.6.4.1.1. Care for a baby. 2.6.4.2.1. Rear a child Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cheauq [cḭawʔ] n straw mat chiếu syn: alơq, nchaq cl: pláh 6.6.4.2. Weaving baskets and mats. 5.1.1.3. Bed
Comments (0)

 

Comments (0)

 

chếh [ceh] vt cut open, dissect; surgery mổ caus: pachếh; nomi: parchếh; recp: tarchếh; invol: tachếh; rep: chachéh 2.5.7. Treat disease. 2.5.7.4. Hospital. 7.8.3. Cut
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chéh pallo [cɛh pəl.lɔː] vi burn cháy
Comments (0)

 

Comments (0)

 

chéh₂ [cɛh] n large jar lu spec: yáng chéh
Comments (0)

 

chéh₃ [cɛh] vm hatched nở (trứng) sit: chéh ntruôi cf: carnean., chiêng. 2.6.3. Birth
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cheil [cḭːl] v split small strips from outside to inside chẻ nomi: pacheil, parcheil; invol: tacheil 6.6.3. Working with wood. 7.8. Divide into pieces
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chén práh [cɛn prah] vs clean; thorough sạch Free Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chéo [cɛw] adv begin to enter sit: chéo cư mout
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cheq [cɛːʔ] n large jar lu, chẹ spec: yáng cheq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chet [cɛːt] pa vs dead chết pl dial.: cheit
Comments (0)

 

chêt [ceːt] pc vs dead chết pl dial.: cheit
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

clôt [kloːt] vt split, cleave, split bark away chẻ rep: caclôt, kiclôt; nomi: parclôt; invol: taclôt cf: callôt. 6.6.3. Working with wood. 7.8. Divide into pieces
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

creal [krḭal] vt chew nhải cái gì cứng; gặm [Of brittle things.] syn: bươm
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cuchet [kucɛːt] pa; pk vi die chết syn: tír pc pl dial.: cucheit 2.6.6. Die
Comments (0)

 

cuchóuh [kucṵh] vt spit chế nhạo; khinh khi [(often a show of disgust, despising)] recp: carchóuh chóuh 2.2.3. Spit, saliva
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cumuiq [kumuːjʔ] n corpse xác (người_chết_thường) [Dead of natural causes.] pa pc dial.: cammuiq cf: lóuq., yang cumuiq. 2.6.6.2. Corpse
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

deat [dḭat] vt strangle bóp cổ cho chết sit: deat aróuq ‘strangle throat’
Comments (0)

 

do mmo [dɔː ʔəm.mɔː] pro.ph whichever one; whoever syn: tál náq (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

dour [dṵːr] v lay down branches like fence to scare away animals hàng rào nhỏ nomi: pardour; recp: tardour; rep: didour
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dyaơl [ʄɯ̰ːl] vs cheap rẻ syn: re, chaơl
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kichéiq [kicḭʔ] vt poke with fingernail bâm với ngon tay recp: carchéiq chéiq; pa dial.: kichayq
Comments (0)

 

kichéng [kicɛŋ] vs eyes to side recp: carchéng chéng
Comments (0)

 

kicheq [kicɛːʔ] vs ajar; slightly open sit: pốh kicheq 7.3.6. Open
Comments (0)

 

kiêq [kiəʔ] Pronunc.Variant of keaq
Comments (0)

 

kitat [kitaːt] vt chew nhay 5.2.2. Eat
Comments (0)

 

láh₂ [lah] vt split bamboo chẻ sit: láh abúng; caus: paláh; nomi: parláh; recp: tarláh; invol: taláh cf: cláh., tupáh. 6.6.3. Working with wood. 7.8. Divide into pieces
Comments (0)

 

lalúng [laluŋ] vs naked; bare chested trần [As soldiers working without shirts when hot.] syn: lalouh, lulúng redup: lalúng lúng cf: lalouh., lalouh xaxâh. 5.3.8. Naked
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mmo₁ [ʔəm.mɔː] vs whichever, wherever nào [As with demonstrative pronouns, it’s debatable whether this is an stative verb or a relative pronoun when following a noun.]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mpay [ʔəmpaj] n flea con bọ chét 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ncheauq [ʔən.cḭawʔ] pk n straw mat for sitting, sleeping chiếc chiếu pl dial.: nchaq, alơq, cheauq
Comments (0)

 

nchei [ʔəɲcḭː] n hair louse con chí cl: lám; pa pk dial.: nchay cf: ntréinh., ntranh. 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nhounh [ɲṵːɲ] adv carefully--of chewing nhai ky sit: pangcan o nhounh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

o chein [ʔɔː cḭːn] vs roasted, cooked nấu chín contr: achein
Comments (0)

 

o chén tambát [ʔɔː cɛn təm.bat] advp thin syn: leaih (cmpd)
Comments (0)

 

pacheam [pacḭam] vt feed cho ăn rt-v: cheam 5.2.2. Eat
Comments (0)

 

Comments (0)

 

pachein [pacḭːn] vt mediate, judge, reconcile, try hòa giải ; xét xử; xử đoán syn: 2 sit: pachein o chein; pk dial.: pachen tu, pachen parnai cf: chein. 4.8.4.9. Reconcile
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

parchéinh [pər.cḭɲ] n quarreling cãi vã 3.5.1.6.2. Quarrel
Comments (0)

 

parchéinh parkec [pər.cḭɲ pər.kɛːk] n quarreling cãi vã syn: parkec Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

parchêng [pər.ceːŋ] n steep mountainside rising up from stream sit: pear parchêng
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

parlúh₂ [pər.luh] n wine jar lu, chẹ spec: yáng parlúh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pilour [pilṵːr] n carp cá chẹt syn: alir lour 1.6.1.5. Fish
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pla héng cacheit [plaː hɛŋ kacḭːt] idiom murder (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

próup [prṵp] v of falling chest first sit: prứp próup 7.2.2.5.1. Fall
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

re [rɛː] adv inexpensive; cheap rẻ syn: dyaơl 6.8.4.3.2. Cheap (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tabang [tabaːŋ] n cheek syn: apóur 2.1.1. Head
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

takep [takɛːp] adv pinched between two objects sit: cray takep cf: kep.
Comments (0)

 

talleng achei [təl.lɛːŋ ʔacḭː] n slate bảng achei 3.6.2. School (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tarpong [tər.pɔːŋ] n pitcher bình đựng nước [Made from large bamboo.] cf: choc.
Comments (0)

 

tarreat [tər.rḭat] vi starve to death chết đói sit: cheit tarreat
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

taryang [tər.jaːŋ] vm stretched căng
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tíc níc [tik nik] exp of snake lying stretched out straight syn: tíc nhíc spec: tíc níc cuxanh (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tír [tir] pa vs dead chết syn: cuchet pl dial.: cucheit
Comments (0)

 

tiyot [tijɔːt] vs expanded; distended; stretchy; stretched giãn ant: cróut sit: tiyot cau xu cf: yot. 8.3.1.9. Stretch. 8.2.2. Long. 7.3.4.7. Extend
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tôr côr [toːr koːr] exp lying stretched out (snake) rắn nằm sãi ra spec: cuxéinh át tôr côr (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tún nún [tun nun] exp of sitting with back stretched spec: ticu tún nún (redup)
Comments (0)

 

tuôiq nuôiq [tuəjʔ nuəjʔ] exp of lying stretched out nằm dài syn: tốq nốq spec: bíq tuôiq nuôiq (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

váh₁ [wah] vt row boat chèo ghe syn: cour sit: váh calai; nomi: parváh 7.2.4.2.1. Boat
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

a–ay amáng ntáng ntróuq [ʔaʔaj ʔamaŋ ʔən.taŋ ʔən.trṵʔ] vs sick, ache, hurt; disease đau; bệnh Multinomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

atúq [ʔatuʔ] vt swallow whole or poorly chewed nuốt dầu chưa nhải [Also used figuratively of consuming wealth, property.] syn: lôn
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

clóng₄ [klɔŋ] n treble; high-pitched ant: crưm sit: tacang clóng
Comments (0)

 

Comments (0)

 

crưm [krɯːm] n bass; deep; low pitched sound ant: clóng sit: tacang crưm
Comments (0)

 

dêr [deːr] v shatter bamboo for making torches đập đánh caus: padêr; nomi: pardêr; invol: tadêr; rep: dadêr 7.8.1. Break. 2.5.3. Injure
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tarboq [tər.bɔːʔ] n loincloth of cheap material spec: ayơq tarboq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

têh [teːh] v fence field with branches and brush đắp đê, đắp rào [May block village when don’t want anyone to enter.] sit: têh piday; nomi: partêh; invol: tatêh; redup: titêh têh cf: tán.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

acay [ʔakaj] n.kin child; children em nhỏ, con [S, D.] syn: rcay cl: lám; spec: acay pông ‘firstborn’, acay tandi ‘second-born’, acay tuha ‘third-born’, tulouiq ‘last’, mpứng ‘in-the-middle’, tardi ‘in-middle-of’ cf: achau., achân., ache. 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

achân [ʔacɤn] pk n.kin great great grandchild chắt pl dial.: achet; pa dial.: chat cf: acay., ache., achau., chau. 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

achau [ʔacaw] n.kin grandchild cháu cl: lám; title: chau cf: chau., acay., achân., ache. 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

adyóq [ʔaʄɔʔ] vs sour chua ant: ngngam fig: lom pallúng adyóq cf: acheic 1. 2.3.3. Taste
Comments (0)

 

ahár [ʔahar] vs hot, peppery cay [Also a clan name.] syn: aháq cf: acheic 1. 2.3.3. Taste. 5.2.3.3.3. Spice. 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

aneal [ʔanḭal] n heart tim syn: acheal cl: lám; gen: aneal acheal 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)

 

atauq [ʔatawʔ] pa vs hot nóng ant: ngngeat pl dial.: atóuq cf: puaq 1., acheic 1.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

candyoum [kəɲʄṵːm] n parcel, package cái gói syn: canchéc pk dial.: candyom cf: canchéc.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chau₂ [caw] pa n.kin grandchild cháu [SS; DD] cl: lám; pl dial.: achau cf: ache., achân. 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngngam [ʔəŋ.ŋaːm] vs sweet ngọt ant: adyóq, acheic 1fig: cang ngngam 2.3.3. Taste. 5.2.3.3.1. Sugar
Comments (0)

 

ntranh [ʔəntraːɲ] pa n body louse con rận pc dial.: ntrânh; pl dial.: ntréinh cf: nchei.
Comments (0)

 

ntréinh [ʔəntrḭɲ] n body louse con rận pc dial.: ntrânh; pa dial.: ntranh cf: nchei.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tumiêng [tumiəŋ] n crossbow cái ná cl: tamprang; sound: teang, tát, tóut cf: tarpoq., chean., pla taráh. 4.8.3.7. Weapon, shoot

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

anhúq [ʔaɲuʔ] vt bear, suffer; endure chịu; bị; rủi; chịu khó; bị Nám táq lâyq phep cốh ma anhúq pếq acay, cốh nnau canhin moui láh a–eq ado dúng xu cruông cuteac. If act immoral so suffer pregnancy, so they must repent and it’s a sin against the community and region. Campay tông, “Amouih adâh Achít your cucheit, amouih ma imo hôi itáq, anhuq cucheit íh vi i–ính.” His wife said, “Pity for Achít dying, pity, but what can one do, suffer death though not wanted.” Cư dông parlai nnéh chom nám anhúq prứp cốh i–ính. I brought this medicine, not knowing if I might suffer a fall and so need it. Anhúq bo acân, achai dông ao bo. Will suffer rain later, so bring your raincoat. Acân anhúq idau, achai mout tốq dúng cư. If you suffer nightfall, come into my house. Bưih yốh anhúq cucheit. Not yet suffered death. Ki mang anhuq cucheit. Destiny to suffer death. [Adversative but not passive. Cannot take a clause as complement as VN bị can?; Only in adversative cases of trường_hợp. ] synl: chiuq cf: biq., chol.Although it can be followed by verbs, like an auxiliary, it can also be followed by idau 'night'; so it is treated as a transitive verb.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

bưih₁ [bɯːs] neg not (avoided) không, khỏi no Bưih cheit pít moui bôn xúc xiên iên thân. Avoided dead and gone and got riches and luxury. Bưih may rngíh cư a–ính. Avoid thinking I hate you. [Weaker negation of events/attributes. Contrasts with lâyq which is more definite. It is especially important to use bưih in such matters as health, lest spirits take exception and cause sickness. Not, in the sense of having avoided something.] cf: lâyq. 4.4.3.3. Avoid. 9.4.6.1. No, not
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngâh [ŋɤh] unknown meaning Ngâh u–ôi, “Day lâyq châm cui.” That is, he replied, “I can’t carry it.” Callúng ngâh ndóung dáng cruông daq. In some?? time in a river valley. Tambây lâyq vi lư táq ngâh xáq, ucháh âh nưm. Haphazardly hasn’t really fought such?? demons, he chopped it only. Kếh ngai cou ngâh itiêh uih tua. So they because just?? one ignites fire in treetops. Ikếh he tông ngâh tar–a. Like that we speak just?? in order to discuss. Vi yu campay cư nnâh cucheit kếh patun do ân yôl tumóung, do plây cha cư ân chêt két nưm ngâh mâh phân cư. For example my wife dies so they give offertory for the one who remains alive, he buys eat to me that dead a little only just?? a part of me. Lâyq idyoun ân ngâh callaq mmo . Not to give that any?? worry at all. These are examples in which ngâh doesn't fit the unspecified, imperative or possessive uses.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

patang₂ [pataːŋ] n symbol; picture; substitute tượng trưng; biểu tượng Talứm tốq daq cốh ngâh patang ân cheit. Immersing in water symbolizes death. [Can be used for real thing, but is not the real thing. If cannot give dowry of gold, can substitute cows.]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)