Search results for "chồi"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

akeq tampát [ʔakɛːʔ təm.pat] n bud; shoot chồi 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

anhơi [ʔaɲɤːj] v play chơi syn: cloun caus: panhơi 4.2.6. Entertainment, recreation. 4.2.7. Play, fun
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

camoaih [kamṵas] v tease chơi chác syn: laiq khêh, léinh 3.5.1.8.3. Mock
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chơi [cɤːj] v dig out đào ra nomi: parchơi; recp: tarchơi
Comments (0)

 

choi₁ [cɔːj] vt cover seed lấp lại sit: choi mma tro; nomi: pachoi, parchoi; recp: tarchoi; invol: tachoi; rep: chichoi cf: apât., apoi. 6.2.3. Plant a field
Comments (0)

 

Comments (0)

 

choi₃ [cɔːj] pk vt help giúp pl dial.: pour
Comments (0)

 

choih [cɔːs] v kick straight and hard đá syn: câq nomi: pachoih, parchoih; recp: tarchoih; invol: tachoih cf: kichíh., kichuyh., câq. 2.5.3. Injure. 7.7.3. Kick
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)