Search results for "chớ"

a-₃ [ʔa:] v.pfx causative prefix làm cho Vaih > Avaih. Appear > Create (cause to appear). [Cf. abôn ‘get’ with bôn ‘have’] syn: pa-
Comments (0)

 

a–o [ʔaʔɔː] adv so as to be good; admonition to be good or do well. cho tốt A–o ichou au. A–o i–át au. Return well. Stay well. [O adverbializer changes to a- when cliticized to a one-syllable word, and especially before o ‘good’.] 4.3.1. Good, moral. 3.5.1.4.4. Say farewell. 4.4.1. Prosperity
Comments (0)

 

a=₁ [ʔaː] pro.clit dative to/for cho Idóng ado cun kin amêng cun kin. They give to him half and to me half. Mêng pachou, mêng bôn amêng. Self takes home, self takes to-one’s-self. [Precedes one-syllable pronoun. ado precedes two-syllable pronouns.; Sometimes found written separately in texts, as either a or o. ] acư Dyoun acư au. Give to me. , amay
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

achén [ʔacɛn] vp so clean cho sạch o_chén
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

acho [ʔacɔː] n dog con chó cl: lám; sound: ngau ngau, hư 1.6.1.1.2. Carnivore. 6.3.1. Domesticated animal

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

achoa [ʔacṵa] n shore along the sides of a river or valley bờ spec: achoa daq, achoa clúng cf: parnóuh. 1.3.1.5. Island, shore
Comments (0)

 

Comments (0)

 

achoh₁ [ʔacɔːh] n.kin great great grandfather ông sơ pa dial.: acheh; pk dial.: achúh 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

achoh₂ [ʔacɔːh] n.kin great great grandmother bà sơ pa dial.: aye 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

achóh₂ [ʔacɔh] n roof of tomb syn: mpuông ping 2.6.6.6. Grave
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

achóuc [ʔacṵk] vs fall short thiếu; không dủ [Aim for target, but hit low.] syn: nchóucant: ticouiq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aday [ʔadaj] pro to me (in reported speech) cho tôi [1SG Dative-quoted] cf: acư. 9.2.3. Pronouns
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ado ape [ʔadɔː ʔapɛː] pro to them; to a known group cho họ [3PL Dative specific] cf: angai. 9.2.3. Pronouns
Comments (0)

 

ado₁ [ʔadɔː] prep Dative to/for thế cho Ngai dyoun ado icounh táq. They gave (it) to their father to fix. Ngai táh ado Achít. They discarded (it) to Achít. [Ado appears to have been derived from clitic a= plus do ‘3SG’ in order to precede two syllable pronouns, nouns and proper nouns. However, the Kadô dialect indicates that it was probably derived from a non-clitic a plus do. ] contr: a=; pk dial.: a 9.2.4. Prepositions, postpositions. 9.5.1.1. Beneficiary of an event. 9.5.3.2. Recipient (of a patient). 9.5.3.1. Beneficiary (of a patient)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ahe [ʔahɛː] pro to us cho chúng ta/tôi [1PL dative] report: peday 9.2.3. Pronouns
Comments (0)

 

Comments (0)

 

akeq tampát [ʔakɛːʔ təm.pat] n bud; shoot chồi 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

angai [ʔaŋaːj] pro to them; to people cho họ [3PL Dative remote] cf: ado ape. 9.2.3. Pronouns
Comments (0)

 

Comments (0)

 

anhơi [ʔaɲɤːj] v play chơi syn: cloun caus: panhơi 4.2.6. Entertainment, recreation. 4.2.7. Play, fun
Comments (0)

 

Comments (0)

 

apo [ʔapɔː] v cause to dream làm cho mơ nomi: mpo, parno cf: rlo po. 5.7.2. Dream
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

atêng chong [ʔateːŋ cɔːŋ] n agate necklace dây chuyền có đá đỏ trong [Yellow-red stones favored by Pacoh women.] 5.4.1. Jewelry
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ayún [ʔajun] n baby-basket of woven bamboo nôi cho con bé ngủ [Made to strap baby in and to hang so swings]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

báq catánh [baʔ kataɲ] pa; pk vs moderately salty mặn vừa cho ăn pl dial.: catéinh 5.2.3.3.2. Salt. 2.3.3. Taste Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

buôt [buət] vt wipe dry; wash lau cho khô [Face, hands.] cf: rao. 5.6.2. Bathe
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cadyiaq [kaʄiəʔ] pa; pk n.kin husband chồng pl dial.: cayâq
Comments (0)

 

calang achot [kalaːŋ ʔacɔːt] pk n vulture chim kền kền pl dial.: calang uróng 1.6.1.2. Bird (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

calláq [kəl.laʔ] n prop, window stick chốt cửa spec: calláq llóung cf: cláq., clóq.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

camoaih [kamṵas] v tease chơi chác syn: laiq khêh, léinh 3.5.1.8.3. Mock
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cang ayóung tarmóung achóuc [kaːŋ ʔajṵŋ tər.mṵŋ ʔacṵk] vs boastful Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

capléih [kaplḭh] vp blink; wink chớp mắt; nháy mắt nomi: carpléih; pa pk dial.: caplayh 3.5.6.3. Facial expression. 3.5.6.1. Gesture. 2.1.1.1. Eye
Comments (0)

 

capléih mát [kaplḭh mat] vp blink; wink chớp mắt; nháy mắt nomi: carpléih; pa pk dial.: caplayh 3.5.6.3. Facial expression. 3.5.6.1. Gesture. 2.1.1.1. Eye
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

carchốc [kər.cok] pk v mix together pl dial.: lúc, tarlúc
Comments (0)

 

carchônh [kər.coːɲ] exp of buck teeth
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cayâq [kajɤʔ] n.kin husband chồng pa dial.: cayiaq; pk dial.: cadyiaq; cpart: campay 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

cayâq cayar [kajaːr kajaːr] n husband chồng Binomial Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

cayâq nnúng [kajɤʔ ʔən.nuŋ] n.kin husband chồng Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

cayiaq [kajiəʔ] pa; pk n.kin husband chồng [H] pl dial.: cayâq 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

cayốq [kajoʔ] pc n husband chồng pl dial.: cayâq; pa dial.: cayiaq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

châl₁ [cɤl] vt chop around bamboo or cane, cut off a piece, cut into sections chạt hai nomi: pachâl, parchâl; recp: tarchâl; invol: tachâl; rep: chichâl 6.6.3.1. Lumbering. 7.8.3. Cut. 6.6.3. Working with wood
Comments (0)

 

chanchóng [cəɲcɔŋ] vi burning fields 5.5.4. Burn
Comments (0)

 

Comments (0)

 

chanchoum [cəɲcṵːm] n pine tree cây tùng [branches used for brooms] 1.5.1. Tree Tatrameles
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chât chóuh [cɤt cṵh] v plant trồng Free Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

cheam [cḭam] vt raise; feed; look after chăn nuôi; săn sóc; cho ăn [children, guests, etc.] syn: bán recp: tarcheam cf: talong. 2.6.4.1.1. Care for a baby. 2.6.4.2.1. Rear a child
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cho [cɔː] v ask spirit’s permission for somthg xin phép tinh thánh trước [E.g., pick a field, stake a claim (after aya, go find a field, then wait for a dream to confirm it).]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

choah [cṵah] n sand cát syn: xông, akéinh cl: callong cf: pal.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

choaiq [cṵajʔ] v test, e.g., touch to feel temperature, or ask in a roundabout way thử syn: ilác sit: choaiq cammáng, plốh choaiq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

choc [cɔːk] n tea cup cốc trà [Was cut from bamboo.] syn: li, li, mancf: tarpong., heing. 5.2.2.8. Eating utensil. 5.2.1.3. Cooking utensil (VN?)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chóh móh tarcol [cɔh mɔh tər.kɔːl] pk vp kneel quỳ pl dial.: pachóuh tarcoul (cmpd)
Comments (0)

 

chóh₁ [cɔh] v hollow-out with an axe, as in making a canoe or tupál ‘mortar’ đào trũng sit: chóh tuôc; sit: chóh tupál; nomi: parchóh cf: var. 9.1.2.5. Make
Comments (0)

 

Comments (0)

 

chơi [cɤːj] v dig out đào ra nomi: parchơi; recp: tarchơi
Comments (0)

 

choi₁ [cɔːj] vt cover seed lấp lại sit: choi mma tro; nomi: pachoi, parchoi; recp: tarchoi; invol: tachoi; rep: chichoi cf: apât., apoi. 6.2.3. Plant a field
Comments (0)

 

Comments (0)

 

choi₃ [cɔːj] pk vt help giúp pl dial.: pour
Comments (0)

 

choih [cɔːs] v kick straight and hard đá syn: câq nomi: pachoih, parchoih; recp: tarchoih; invol: tachoih cf: kichíh., kichuyh., câq. 2.5.3. Injure. 7.7.3. Kick
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chom [cɔːm] vt know biết nomi: pachom, parchom; recp: tarchom; sit: chom ngéq ‘know thoroughly’ 3.2.3. Know
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chong₃ [cɔːŋ] v pour into, pour out of mat đổ vào syn: canháqant: xiêhnomi: pachong, parchong; recp: tarchong; invol: tachong
Comments (0)

 

chơnh cacháng [cɤːɲ kacaŋ] vi of smile cười 3.5.6.4. Laugh Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

choq [cɔːʔ] vt stuff or cram into Choq uih tốh hóng atéh. Stuff firewood into hole of basket. nomi: pachoq, parchoq; recp: tarchoq; invol: tachoq
Comments (0)

 

chóq [cɔʔ] pk vt tie to; tie up buộc, cột pl dial.: tóung; pa dial.: kín 7.5.4. Tie
Comments (0)

 

chốq [coʔ] pk vt tie cột 7.5.4. Tie
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chou [cṵː] vi return home về caus: achou pachou; nomi: parchou; recp: tarchou cf: liêh., chô. 7.2.3.6. Return
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chóuh [cṵh] vt plant trồng nomi: pachóuh, parchóuh; recp: tarchóuh; invol: tachóuh; rep: chichóuh 6.2.3. Plant a field
Comments (0)

 

chouih [cṵːs] v put out fire with water lấy nước tắt lủa nomi: pachouih, parchouih; recp: tarchouih; invol: tachouih
Comments (0)

 

Comments (0)

 

chóul [cṵl] n kind of bird thứ chim spec: achéiq chóul 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

Comments (0)

 

choul prê kiu tarma [cṵːl preː kiːw tər.maː] idiom troubles gian khổ Multinomial (cmpd)
Comments (0)

 

chóun [cṵn] vs small and crowded; caught in the middle nhà chật [E.g., I borrowed, but another borrowed from me so I can’t repay.] sit: tout chóun
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chout [cṵːt] v shove into ground nomi: pachout, parchout; invol: tachout; pk dial.: chot
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cláq [klaʔ] vt prop chống đỡ caus: pacláq; nomi: parcláq; invol: tacláq cf: calláq., clếq.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

clouih acho [klṵːs ʔacɔː] n canines; eyeteeth răng nanh 2.1.1.4. Mouth. 1.6.2. Parts of an animal Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

cloun [klṵːn] vi play; court; pet chơi Ryoc ryê ngai cloun ngai ngan. Entertainers play and play. [Normally intransitive, but cloun_cumour ‘date a girl’ is a special case.] syn: anhơi caus: pacloun; nomi: parcloun; invol: tacloun; rep: cacloun 4.2.6. Entertainment, recreation. 4.2.7. Play, fun
Comments (0)

 

cloun anhơi [klṵːn ʔaɲɤːj] vi play; court; pet chơi Free Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cloun ngan lan pa [klṵːn ŋaːn laːn paː] idiom play chơi Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cóh₃ [kɔh] vt chop cf: canóh. 6.6.3.1. Lumbering. 7.8.3. Cut. 6.6.3. Working with wood
Comments (0)

 

cóui [kṵj] v lie down (of dog or cat) nằm (chó hoặc mèo) caus: pacóui; nomi: parcóui 5.7. Sleep
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

croul akér [krṵːl ʔakɛr] n fruit with red hair trái chôm spec: culay croul akér (cmpd)
Comments (0)

 

cuchóh [kucɔh] pk v spit nhổ nước miếng pl dial.: cuchouh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cuchóuh [kucṵh] vt spit chế nhạo; khinh khi [(often a show of disgust, despising)] recp: carchóuh chóuh 2.2.3. Spit, saliva
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cuchóur [kucṵr] v avoid looking at someone syn: cuchốr sit: ve cuchóur
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

deat [dḭat] vt strangle bóp cổ cho chết sit: deat aróuq ‘strangle throat’
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dóng₁ [dɔŋ] pc vt2 give cho nomi: pardóng; recp: tardóng; invol: tadóng; pl dial.: dyoun 6.8.3.1. Give, donate
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dyoun manh [ʄṵːn maːɲ] vt lend; loan cho mượn [Tools, clothes.; MK] 6.8.5.1. Lend. 6.8.5. Borrow Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

dyoun váq [ʄṵːn waʔ] vt lend; loan cho vay [Money, food.; MK] 6.8.5.1. Lend. 6.8.5. Borrow Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

hôi chom táq [hoːj cɔːm taʔ] vt skillful rành nghề 6.1.2.3. Work well
Comments (0)

 

Comments (0)

 

hóunh [hṵɲ] v dog sniffs food--doesn’t eat chó ngửi mà không ăn caus: pahóunh, tahóunh; recp: tarhóunh cf: hunh.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ichơ ngơuq [ʔicɤː ŋɤːwʔ] pa vs stupidly ngù; dốt nát pl dial.: achơ ngơuq Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kiêq [kiəʔ] Pronunc.Variant of keaq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mál [mal] vt wait expectantly trông chờ syn: kinứm caus: tamál; recp: tarmál cf: pân.
Comments (0)

 

mbár plong [ʔəmbar plɔːŋ] n dogs con chó (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

neh neh [nɛːh nɛːh] excl call to dog gọi chó caus: caneh cf: pong tamout. 3.5.1.4.1. Call (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngôl [ŋoːl] vt cut off all hair hớt tóc cho hết nomi: parngôl; recp: tarngôl; invol: tangôl cf: cróul., cúp. 7.8.3. Cut
Comments (0)

 

ntíq [ʔəntiʔ] n sleeping place chỗ ngủ syn: pa nomi: bíq 5.7. Sleep
Comments (0)

 

ntruôi acho alic [ʔən.truəj ʔacɔː ʔaliːk] n domestic-animals 1.6.1. Types of animals. 1.6. Animal Trinomial (cmpd)
Comments (0)

 

ntúq [ʔəntuʔ] n a place chỗ syn: dáng 8.5. Location
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pacheam [pacḭam] vt feed cho ăn rt-v: cheam 5.2.2. Eat
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pachôiq [pacoːjʔ] vt choose??
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pachóuh tarcoul [pacṵh tər.kṵːl] vp kneel quỳ (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

paclác [paklak] vt distract; cause to be confused làm cho lộn [As to cover your work so you forget what you were doing; ignore those pestering.] rt-v: clác cf: paclai.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

paih [paːs] v separate fibers làm cho rời sit: paih kidoul; nomi: parpaih; recp: tarpaih; invol: tapaih
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

panuq [panuːʔ] n a pile, heap để một chỗ sit: mâh panuq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

parchou pardyơ [pər.cṵː pər.ʄɤː] n result kết quả Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

plér [plɛr] n flash, like lightning (in sky) chớp nhoáng Arâq bíq ma ngai paxoul cốh ixáng cang ngai ma iyư lâng, plér. [Usually of lightening, but can be sudden opening eyes.] spec: plér lilaiq

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

rêh [reːh] vt choose; discriminate lựa, chọn; vị nể syn: rôih, pachóuhcaus: parêh; nomi: parrêh; redup: rirêh rêh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

rôih [roːs] v choose lựa, chọn syn: rêh caus: parôih; nomi: parrôih; invol: tarôih
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tal [taːl] vt chop underbrush phát rẫy Tal piday. Clear a field. caus: patal, partal; recp: tartal; invol: tatal; redup: tital tal; sound: cóuc icóuc, partrúc partréh, tréc, trúc 7.8.3. Cut. 6.2.2.1. Clear a field. 6.6.3. Working with wood
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tamayh [tamas] vt cause to be alert làm cho cảnh giác [As coffee in morning.]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tâp₂ [tɤp] pa vt bury chôn, vùi pl dial.: tứp
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tarơn kichơng [tarɤːn kicɤːŋ] n table cái bàn syn: ban cf: kichơng. (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tarray [tər.raj] n chopped tobacco cf: tray.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

thoar dyoun [thṵar ʄṵ:n] vt2 inform báo cho
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tích [tic] vt chop firewood chặt củi sit: tích uih; recp: tartích
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tidóh [tidɔh] vm chop, split (head) bừa sit: tidóh plô 6.6.3.1. Lumbering. 7.8.3. Cut. 6.6.3. Working with wood
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tốq [toʔ] prep 1in/at tại Te nnéh lâyq yốh tốq tốq carna cốh hôm dúng ape. From here not yet arrived at/to the road then will see their house. syn: plih, tu=, The second occurrence of functions as head of a prepositional phrase. 2until cho đến; cho đến; đến khi Iyư bán tốq xéiq acay ngkếh. Remember to raise that child until grown. Dyê ngai tốq tốq veil Betani,…. After they arrived at Bethany. 7.2.2. Move in a direction. 8.5.2.7. Towards. 8.4.6.1.4. Until. 9.2.4. Prepositions, postpositions. 9.5.1.6.3. Goal (of movement) Translates as 'until' when followed by a stative verb.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

toung [tṵːŋ] v hit on head or hard place đánh vào đầu hay chỗ cứng sit: toung tốq plô; nomi: partoung; recp: tartoung; invol: tatoung 7.7.1. Hit
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tréiq [trḭʔ] vt cut down rattan, chop chặt mây sit: tréiq kire; nomi: partréiq; invol: tatréiq 7.8.3. Cut
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tứp₂ [tɯp] vt bury chôn, vùi pa pc dial.: tâp cf: llốq. 2.6.6.5. Bury
Comments (0)

 

tupiaq [tupiəʔ] n weasel; striped civet, raccoon con chồn cl: lám; idiom: a tupiaq ât tupiaq 1.6.1.1.2. Carnivore
Comments (0)

 

Comments (0)

 

uchôiq lom [ʔucoːjʔ lɔːm] v crave, ‘it tempts liver’ tham 3.3.1.8. Lust. 3.3. Want. 3.4.1.1. Like, love
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

vava [wawaː] n echo tiếng đội spec: vava ôi; sound: tra tri 3.5.1.2.6. Repeat. 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

vi tưi [wiː tɯːj] prt indeed chớ 9.6.3.2. Markers of emphasis . 9.4.6. Yes (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

xar₁ [saːr] n small brass cymbals cái chũm choẹ cl: toui; spec: xar itráh cf: trah.

Comments (0)

 

xát₂ [sat] v chop meat xát thịt sit: xát xéich cf: tray. 7.8.3. Cut
Comments (0)

 

xu arơp [suː ʔarɤːp] n hut chòi cf: xu. 6.5.1.2. Types of houses (cmpd)

Comments (0)

 

xu₁ [suː] n house of a single family outside of the village; hut nhà gia đình gần rẫy; chòi [Historically it was in or near the field and the family still related to a longhouse in the village where they might live part of the year, depending on how far away their field house was..] cl: lám cf: xu arơp., dúng., tinong. 6.5.1.1. House
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)