Search results for "chữ"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

a–uôiq [ʔaʔuəjʔ] vs overripe (bananas) (chuối) chin rục sit: dom a–uôiq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

abíl anhéih [ʔabil ʔaɲḭh] n small rat con chuột nhỏ cl: lám; pk dial.: abíl tarréh; sound: dyei dye 1.6.1.1.4. Rodent (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

achúh₁ [ʔacuh] n waterfall thác nước spec: daq achúh 1.3.2. Movement of water

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

achuôih [ʔacuəs] n.kin great grandfather ông cố; cụ (ông) cl: náq; cpart: achêh, acáq cf: achiêc., a–ám., chuôih., avốq. 4.1.9. Kinship pa
Comments (0)

 

Comments (0)

 

achuôl [ʔacuəl] n large vine that poisons fish cây lay hay cl: ntrayh; spec: ntôm achuôl cf: truôh., achul. 1.5. Plant. 2.5.3.2. Poison
Comments (0)