Search results for "chachâp"

Comments (0)

 

baboiq [babɔːjʔ] n kind of singing syn: , chachâpcf: carlơi., hat. 4.2.3.3. Sing
Comments (0)

 

calơi [kalɤːj] pk n sing hát pl dial.: carlơi cf: chachâp.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)