Search results for "chiếu"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cheauq [cḭawʔ] n straw mat chiếu syn: alơq, nchaq cl: pláh 6.6.4.2. Weaving baskets and mats. 5.1.1.3. Bed
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ibư rarong mát [ʔibɯː rarɔːŋ mat] adv.t evening chiều 8.4.1. Period of time (cmpd)
Comments (0)

 

iyóung [ʔijṵŋ] n tall; high chiều cao cf: ayóung 1. 8.2.6.3. High. 8.2.2.2. Tall
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ncheauq [ʔən.cḭawʔ] pk n straw mat for sitting, sleeping chiếc chiếu pl dial.: nchaq, alơq, cheauq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

têp [teːp] v spread out; open out (mat) trải ra (chiếu) syn: ant: pomnomi: partêp; invol: tatêp 8.3.1.5.1. Roll up
Comments (0)