Search results for "choke"

oalʔṵalvchoke throatIcha nhaq cốh oal.One eats fast so chokes.cfcúc3pl dial.: hoqhoqsit: hoq nghang; caus: pahoq; nomi: parhoq; pa dial.: cúc5.2.2Eat2.2.1Breathe, breath
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tức ứctɯk ʔɯkexpchoked up with emotionsyntuôl uôl
Comments (0)

 

tuôl uôltɯk ʔɯkexpchoked up with emotionsyntức ức
Comments (0)

 

rlóunhʔər.lṵɲadvcompletely; to deathXác apứng ndíh hôi tangứh cốh clouiq rlóunh.The grass couldn’t breath so choked to death.
Comments (0)

 

truihtruːsnsighDo tức ức tuôl uôl, cốh truih te lom.Feeling choked up with emotion, he sighed deeply.
Comments (0)