Search results for "dâyh"

cadâyh [kadɤs] n red fruit cl: callong; spec: culay cadâyh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tidâyh [tidɤs] vm broken Tidâyh llong. The tree broke. [Not llong_tidâyh.] rt-v: dâyh cf: dâyh. 7.8.1. Break
Comments (0)

 

Comments (0)

 

abêh [ʔabeːh] n kind of squirrel con sóc syn: tandayh gen: a–ât abêh cf: tamplát., tilê., taryơng., atơ., adyop. 1.6.1.1.4. Rodent

Comments (0)

 

atơ [ʔatɤː] n black banded squirrel con sóc [Greenish?] cf: tandayh., taryơng., abêh. 1.6.1.1.4. Rodent
Comments (0)

 

Comments (0)

 

taryơng [tər.jɤːŋ] pa n squirrel con sóc cf: tandayh., abêh., atơ. 1.6.1.1.4. Rodent
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)