Search results for "desire; long for"

ca–ứngkaʔɯŋvtdesire; long forNgéq tứh culay curiêng ân ape át ca–ứng ính cha ma khoiq ngéq pít.All the fruit you longed to eat are gone.
Comments (0)