Search results for "diu"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aleir [ʔalḭːr] n medium size tree tên cây cl: lám; pk dial.: alêr 1.5.1. Tree
Comments (0)

 

Comments (0)

 

prêl [preːl] n mango (medium size variety) trái xoài syn: tul cl: callong; spec: prêl tul cf: tarpu.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

xang₁ [saːŋ] pk 1vt worship thờ [A new use of the word introduced by Bru Christians.] pl dial.: cucúh, ayô 2v honor Iráp khơi, iráp tammoi, iráp curu. Honor in-laws, honor guests, honor spirit medium. [Honor with gifts, a meal, etc.] syn: dyám ráp
Comments (0)