Search results for "dyơ"

Comments (0)

 

acưng adyóq [ʔakɯːŋ ʔaʄɔʔ] pa n tomato cà chua pl dial.: plâm plín 1.5. Plant. 5.2.3.1. Food from plants (cmpd)
Comments (0)

 

adyoaiq [ʔaʄṵajʔ] n agile gibbon con vượn cl: lám 1.6.1.1.1. Primate
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

adyoq [ʔaʄɔːʔ] n straw, bedding made of banana tree rơm cl: lang (ntrayh); spec: adyoq pêq 1.5.1. Tree
Comments (0)

 

adyóq [ʔaʄɔʔ] vs sour chua ant: ngngam fig: lom pallúng adyóq cf: acheic 1. 2.3.3. Taste
Comments (0)

 

adyóq atáng [ʔaʄɔʔ ʔataŋ] vs sour bitter chua đắng [“Sour grapes” A person who has nothing good to say; says hurtful things.] Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

apưn adyom [ʔapɯːn ʔaʄɔːm] vs trembling lỏng lẻo Binomial check meaning against apưn (cmpd)
Comments (0)

 

ardyống [ʔər.ʄoŋ] pk n mosquito con muỗi cl: lám; pl dial.: rayóung; sound: véo 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

bán cheam taleam tadyóh [ban cḭam talḭam taʄɔh] idiom raise; take care of nuôi 2.6.4.1.1. Care for a baby. 2.6.4.2.1. Rear a child Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

candyoum [kəɲʄṵːm] n parcel, package cái gói syn: canchéc pk dial.: candyom cf: canchéc.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

daq adyóq [daːʔ ʔaʄɔʔ] n vinegar dấm 5.2.3.4. Prepared food (cmpd)
Comments (0)