Search results for "eq"

a–eq [ʔaʔɛːʔ] vs taboo; sin điều cắm-ky sit: ân itán cf: tán., tampán.
Comments (0)

 

acheic aháq [ʔacḭːk ʔahaʔ] harsh cay nghiệq Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

achéq [ʔacɛʔ] pa; pk achếq n bird con chim cl: lám; pl dial.: achéiq 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

achếq [ʔaceʔ] Pronunc.Variant of achéq bird con chim pk
Comments (0)

 

Comments (0)

 

achếq nnár [ʔaceʔ ʔən.nar] pk n bird con chim cl: lám; pl dial.: achéiq 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

akeq tampát [ʔakɛːʔ təm.pat] n bud; shoot chồi 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

aleq [ʔalɛːʔ] vs tired mệt syn: tál, aléih, tril crol
Comments (0)

 

aleq adouh [ʔalɛːʔ ʔadṵːh] vs tired mệt Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ameq [ʔamɛːʔ] n cat con mèo cl: lám 1.6.1.1.2. Carnivore. 6.3.1. Domesticated animal

Comments (0)

 

ameq cruông [ʔamɛːʔ kruəŋ] n wild cat mèo rừng cl: lám 1.6.1.1.2. Carnivore (cmpd)
Comments (0)

 

anhếq [ʔaɲeʔ] vs slow chậm ant: nhaq, hâpcf: chuôr., valvai. 8.4.8.2. Slow
Comments (0)

 

Comments (0)

 

aróuh mbếq [ʔarṵh ʔəmbeʔ] vs perishable dễ hư Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ayếq [ʔajeʔ] pk vs slow chậm pl dial.: anhếq 8.4.8.2. Slow
Comments (0)

 

bibeq [bibɛːʔ] pa n goat con dê pl dial.: mbeq 1.6.1.1.3. Hoofed animals
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cadyiq o li [kaʄiːʔ ʔɔː liː] vp treat equally ant: rêh mát (cmpd)
Comments (0)

 

callếq [kəl.leʔ] n a prop cf: clếq.
Comments (0)