Search results for "gà con"

Comments (0)

 

ntruôi callong cóq [ʔən.truəj kəl.lɔːŋ kɔʔ] n chick gà con 1.6.1.2. Bird (cmpd)

Comments (0)

 

peip [pḭːp] exp call of chick--peep con gà con kêu pk dial.: pic pic, vic vic, cheap cheap 1.6.4.3. Animal sounds
Comments (0)