Search results for "gát"

a-₄ [ʔa:] v.pfx negation không May ính cha lâyq? Abéinh. You want to eat? No. [Cf. avaih ‘PA neg’ with vaih ‘appear’]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

acút [ʔakut] vt cut off cắt; ngắt redup: acút cút 7.8.3. Cut
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

atêng chong [ʔateːŋ cɔːŋ] n agate necklace dây chuyền có đá đỏ trong [Yellow-red stones favored by Pacoh women.] 5.4.1. Jewelry
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cát tro [kat trɔː] vp harvest gặt lúa 6.2.5. Harvest
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngngát dóh [ʔəŋ.ŋat dɔh] vi dried up cạn khô Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

péh [pɛh] vt gather (as in net) sit: péh mbein; nomi: parpéh; recp: tarpéh; invol: tapéh 7.5.1. Gather
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

rchup [ʔər.cuːp] v drop or nod head sleepily ngủ gật sit: rchup ính ngear
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tanhúng [ta.ɲuŋ] vi gather together họp; hợp [Perhaps only as 2nd part of rchúng_tanhúng or tarróuq_tanhúng. ]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

téiq [tḭʔ] v pull apart a little at a time ngit ngắt nomi: patéiq, partéiq; recp: tartéiq; rep: tatéiq
Comments (0)

 

thôl [thoːl] vs scorching nóng gắt; nóng nung sit: nóng thôl
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tuôiq luôiq [tuəjʔ luəjʔ] exp of very long or high tree cao ngất spec: tuôiq luôiq toiq (redup)
Comments (0)

 

xua abôn [suə ʔaboːn] vt gather; research sưu tầm; nghiên cứu [Documents, data.] syn: prál 3.2.2.1. Study (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nhóung ploi [ɲṵŋ plɔːj] vt watch; investigate syn: tiloi Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mpán [ʔəmpan] n dam to catch fish sit: táq mpán; sit: rngát mpán cf: nngát.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dóh₁ [dɔh] aux accidentally; involuntarily Daq pưt ngngát dóh idoq paiq doq xa carna. The river dried up causing to clear a road. [Dóh is the form of reduplicative Cáh that occurs before verbs beginning with do. ]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

nhânh nhéoq [ɲɤɲ ɲɛwʔ] exp hasty hấp tấp Nhânh nhéoq upôc pi ma lâyq cahanh. Hastily he goes and tells without asking/investigating. [Insert-words-speaker-is-about-to-speak; to tell about something before checking.] syn: lalléoq (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)