Search results for "ghẻ"

Comments (0)

 

a–ính₂ [ʔaʔiɲ] vt hate; detest ghét recp: ra–ính, r–ính 4.3.3.1. Hate, ill will. 3.4.2.1.2. Hate, detest. 4.3.2.1. Despise someone
Comments (0)

 

Comments (0)

 

acay tiriaq [ʔakaj tiriəʔ] n buffalo calf nghé 1.6.1.1.3. Hoofed animals
Comments (0)

 

akeat [ʔakḭat] n mange ghẻ cóc 2.5.2.2. Skin disease. 2.1.4. Skin
Comments (0)

 

akeng₂ [ʔakɛːŋ] n catfish cá hén, cá lăng, cá nghẹng spec: akeng atong, akeng cung , akeng tayh cf: boaiq angiêt., angiêt. 1.6.1.5. Fish
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ami [ʔamiː] vs shameful; disgusting ghê tởm [Often in compound with a–âyh ‘dirty’ or axêu ‘fearful’.]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

boaq [bṵaʔ] vs jealous; covetous ghen syn: oan 3.4.2.1.8. Jealous
Comments (0)

 

cadit [kadiːt] pa vs poor nghèo ant: parnha pl dial.: kidit
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

candit [kəndiːt] pa; pc vs poor nghèo ant: parnha pl dial.: kidit; pa dial.: cadit
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

catáng₂ [kataŋ] vt block làm nghẹt; bít đường [By felling tree across path; can be involuntary.] syn: tadír invol: táh catáng cf: kêh., tacang., cáng. 7.3.6.2. Block, dam up
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

créiq [krḭʔ] exp snap of stepping on twig, etc. nghe tiếng động nhỏ caus: pacréiq; pk dial.: pránh cf: khéiq. 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

Comments (0)

 

hôi chom táq [hoːj cɔːm taʔ] vt skillful rành nghề 6.1.2.3. Work well
Comments (0)