Search results for "grasshopper"

aliêmʔaliəmngrasshoppercfaraiq1.6.1.7Insect

aliêmgrasshopper

Comments (0)

 

aliêm acứngʔaliəm ʔakɯŋnsmall, green grasshopper1.6.1.7Insect
Comments (0)

 

aliêm caraiʔaliəm karaːjnlocust; green grasshoppersynaliêm araiq1.6.1.7Insect
Comments (0)

 

aliêm xot mátʔaliəm sɔːt matnsmall, brown grasshopper1.6.1.7Insect
Comments (0)

 

amươiqʔamɯəjʔnkind of grasshopper1.6.1.7Insect
Comments (0)

 

araiqʔaraːjʔnlong-horned grasshoppercfaliêmMecopoda elongata1.6.1.7Insect
Comments (0)

 

achít1ʔacitsp. var.AchítordnumTenthNdo Achít bôn péinh llám araiq, cốh ma ndo Achít ntâm dyê bôn péinh, cốh bôn chou axuôi, át pân ape. Cốh tốq ape, Tông, "Mmo Achít dyê?" Achít tông, "Nnéh day". Tenth got to shoot a big grasshopper, but Tenth had shot his early, then had returned first and waited for them. Then they arrived and said, "Where is Tenth?" Tenth said, "Here I am."Capitalized to refer to the number ten son.8.1.1Number
Comments (0)