Search results for "háng"

abouih [ʔabṵːs] n kingfisher sả cá; thằng chài gen: achéiq 1.6.1.2. Bird
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cacháng cuchéinh [kacaŋ kucḭɲ] vi smile broadly cừời toe toét pa pk dial.: cacháng cuchánh 3.5.6.4. Laugh Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

calang daq [kalaːŋ daːʔ] n pelican con chàng ve 1.6.1.2. Bird (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cannháng [kəɲ.ɲaŋ] adv noisily ồn ào
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

carhang caryóung [kər.haːŋ kər.jṵŋ] vi burned thiêu đốt Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)