Search results for "hết"

Comments (0)

 

a–ính₂ [ʔaʔiɲ] vt hate; detest ghét recp: ra–ính, r–ính 4.3.3.1. Hate, ill will. 3.4.2.1.2. Hate, detest. 4.3.2.1. Despise someone
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

achet [ʔacɛːt] n.kin great great grandchild chắt pa dial.: chat; pk dial.: achân 4.1.9. Kinship
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ahét [ʔahɛt] vt smell ngửi Ahét thum. To smell fragrant. caus: pahét; recp: rhét cf: ahức., muyh., xáng.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cachet [kacɛːt] pa; pk vt kill giết pl dial.: cacheit
Comments (0)

 

caloui táp [kalṵːj tap] vi died suddenly chết thình lình [euphemism]
Comments (0)

 

cammuiq [kəm.muːjʔ] pc n corpse xác (người chết thường) [Dead of natural causes.] pl dial.: cumuiq 2.6.6.2. Corpse
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

catáng₂ [kataŋ] vt block làm nghẹt; bít đường [By felling tree across path; can be involuntary.] syn: tadír invol: táh catáng cf: kêh., tacang., cáng. 7.3.6.2. Block, dam up
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chet [cɛːt] pa vs dead chết pl dial.: cheit
Comments (0)

 

chêt [ceːt] pc vs dead chết pl dial.: cheit
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chrốh bo [croh bɔː] pa vp stop raining hết mưa, tạnh mưa pl dial.: trốh 1.1.3. Weather. 1.1.3.3. Rain
Comments (0)