Search results for "hair"

apout [ʔapṵːt] vt wipe hair back sit: apout xóuc; recp: rpout
Comments (0)

 

Comments (0)

 

calouiq xóc [kalṵːjʔ sɔk] v pull hair back into bun búi tóc pk dial.: acoal cf: carbouiq. (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

canúp [kanup] n hair cut (style) rt-v: cúp 2.1.5. Hair
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

carróul [kər.rṵl] n hair cut
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cróul [krṵl] vt cut hair hớt tóc rep: kicróul; nomi: pacróul, parcróul; recp: tarcróul; invol: tacróul cf: ngôl. 7.8.3. Cut
Comments (0)

 

cróul xóuc [kru̯l xṵk] vp cut hair hớt tóc syn: cúp
Comments (0)

 

cúp [kup] n hair cut hớt tóc syn: cróul xóuc spec: cúp xóuc; nomi: canúp cf: ngôl. 2.1.5. Hair
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kít sóc [kit sɔk] pk vt cut hair hớt tóc pl dial.: cróul 7.8.3. Cut
Comments (0)

 

kuxóuc [kusṵk] n private hair lòng dái [Taboo term.] cf: xóuc xeal.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pluaq [pluəʔ] n grey hair tóc bạc sit: pluaq plô 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tardyoi [tər.ʄɔːj] n long hair tied in bun cl: lám 2.1.5. Hair
Comments (0)

 

tốh nhốh [toh ɲoh] exp hairy ; feathery nhiều tóc, lông spec: tốh nhốh xóuc 2.1.5. Hair. 1.6.2. Parts of an animal (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

xóuc [sṵk] n hair; tail feathers of bird, chicken lông spec: xóuc kileing; pa dial.: xeo; spec: xóuc tư như ‘uncombed; shaggy’ 2.1.5. Hair. 1.6.2.1. Parts of a bird. 1.6.2. Parts of an animal

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

adúq₁ [ʔaduʔ] n large hairy caterpillar in bamboo--good to eat con luy [Laid beside anhum_abúng. ] cl: lám cf: anhum. 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

carbouiq [kər.bṵːjʔ] vs bun; hair tied in knot behind man’s head?? búi tóc [The way men wore hair in old days before barbers.] cf: calouiq xóc.
Comments (0)

 

croul akér [krṵːl ʔakɛr] n fruit with red hair trái chôm spec: culay croul akér (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nchay [ʔəɲcaj] pa; pk n hair louse con chí cl: lám; pl dial.: nchei 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

nchei [ʔəɲcḭː] n hair louse con chí cl: lám; pa pk dial.: nchay cf: ntréinh., ntranh. 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

ngôl [ŋoːl] vt cut off all hair hớt tóc cho hết nomi: parngôl; recp: tarngôl; invol: tangôl cf: cróul., cúp. 7.8.3. Cut
Comments (0)

 

Comments (0)

 

pil [piːl] v pull out hair or feathers; cut?? nhổ tóc, hớt tóc; lông syn: pouih, rưq sit: pil xóuc; nomi: parpil; recp: tarpil; invol: tapil 7.3.2.8. Pull
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

póuch [pṵc] v pull (grass, hair, etc.) nhổ (cỏ) syn: buiq, rưc sit: póuch xác; nomi: parpóuch; recp: tarpóuch; invol: tapóuch 7.3.2.8. Pull
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)