Search results for "ink"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

capléih [kaplḭh] vp blink; wink chớp mắt; nháy mắt nomi: carpléih; pa pk dial.: caplayh 3.5.6.3. Facial expression. 3.5.6.1. Gesture. 2.1.1.1. Eye
Comments (0)

 

capléih mát [kaplḭh mat] vp blink; wink chớp mắt; nháy mắt nomi: carpléih; pa pk dial.: caplayh 3.5.6.3. Facial expression. 3.5.6.1. Gesture. 2.1.1.1. Eye
Comments (0)

 

carhóuc [kər.hṵk] n oink of pig running away spec: alic carhóuc
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

créc crel [krɛk krɛːl] exp kinky [Like African hair.] (redup)
Comments (0)

 

crúc [kruk] exp sound of drinking, guzzling tiếng uống nước spec: crúc ngoiq daq 2.3.2.2. Sound
Comments (0)

 

curouiq [kurṵːjʔ] vs shrinkable
Comments (0)

 

díc [dik] v think (but not say what thinking) nghỉ; tính syn: díng, tíng, rngíh, kidíng caus: padíc, tadíc; nomi: pardíc; recp: tardíc; invol: tadíc
Comments (0)

 

díng [diŋ] v reckon, figure, count, think (but not say anything) tính syn: díc, tíng, rngíh, kidíng nomi: padíng, pardíng; recp: tardíng
Comments (0)

 

eng [ʔɛːŋ] vs pink hồng; hường ant: lơt 8.3.3.3. Color
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mức [mɯk] n ink mức 3.5.7.1. Write (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngingoiq [ŋiŋɔːjʔ] vi drinking uống [Habitual.] rt-v: ngoiq
Comments (0)

 

ngoiq [ŋɔːjʔ] vt drink uống Ngoiq tarhau alứng daq. Drink medicine with water. syn: ariêc caus: pangoiq, tangoiq; nomi: parngoiq; recp: tarngoiq; invol: tangoiq; rep: ngingoiq; sound: crúc 5.2.2.5. Hungry, thirsty

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)