Search results for "kabob"

tarlêqtər.leːʔnkabobNám icốh cốh may dông mâh ntrayh tarlêq nnéh, may bóuh o lư rông cốh bâq may achít tốq móuh ivóuq may ngcốh au?If like that then you take a piece of this kabob; you roast so very ??, then you poke it into the nose of your grandfather there, hear?
Comments (0)