Search results for "khaq"

akhúq khâqʔakhuʔ khɤʔnbeetle with hinged body--head snaps down making snapping sound1.6.1.7Insect
Comments (0)

 

dơ dâq khâq khơtdɤː dɤʔ khɤʔ khɤːtvthelp, keep from falling
Comments (0)

 

khaqkhaːʔv??Nưm lâyq cacheit ntruôi ngki. Ki lâyq khaq nháng, ơi.Just don’t kill that chicken. Then we won’t get better, hey.
Comments (0)