Search results for "kiện cáo nhau"

tarkiên tarcaoq [tər.kiən tər.kaːwʔ] vi sue each other kiện cáo nhau Reciprocal, Binomial (cmpd, redup) (VN)
Comments (0)