Search results for "lám"

a-₃ [ʔa:] v.pfx causative prefix làm cho Vaih > Avaih. Appear > Create (cause to appear). [Cf. abôn ‘get’ with bôn ‘have’] syn: pa-
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ameir mát [ʔamḭːr mat] adv difficult to pick up, e.g., tiny kernel lấy khó lắm [Tiny biting insect.] pk dial.: camear (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

apo [ʔapɔː] v cause to dream làm cho mơ nomi: mpo, parno cf: rlo po. 5.7.2. Dream
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

au₁ [ʔaw] pk excl exclamation [At beginning of clause.] 9.6.3.2. Markers of emphasis . 3.5.1.1.1. Shout
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

canoiq [kanɔːjʔ] n carving; sharpening việc làm khắc [That is, the doing of coiq. ] rt: coiq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

catáng₂ [kataŋ] vt block làm nghẹt; bít đường [By felling tree across path; can be involuntary.] syn: tadír invol: táh catáng cf: kêh., tacang., cáng. 7.3.6.2. Block, dam up
Comments (0)

 

Comments (0)

 

châu [cɤw] vi make noise, talk when should listen làm ồn; quấy Acâp ichâu. Stop talking when should listen. [Noise of all kinds of talking. Also of people arguing, some saying this, others saying that.] syn: hính cf: táq châu.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

clâm [klɤm] v put whole piece in mouth, put (clothes) in water caus: paclâm, taclâm; nomi: parclâm; rep: caclâm cf: callâm.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

clo ap [klɔː ʔaːp] n clam; oyster con sò [May produce pearls.] cf: ap. 1.6.1.9. Small animals (cmpd)
Comments (0)

 

clu [kluː] vs confused; lose way; misunderstand directions lầm lạc [Go wrong way accidentally.] cf: rvíl. 3.4.2.5. Confused
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

culám [kulam] num hundred; 100 trăm [Old people used to say mâh_chít_chít. ] 8.1.1.1. Cardinal numbers
Comments (0)

 

Comments (0)

 

daơc₂ [dɯ̰ːk] v party; dress up (girls) làm lễ sit: chachôr daơc
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

doq nnang [dɔːʔ ʔən.naːŋ] vi bewitch dùng lạ thuật làm mê 4.9.4.1. Sorcery
Comments (0)

 

Comments (0)

 

DUP.CaN- [[C]ə[N]] allo: bam--, pam--, xan--, chan-- num.pfx divide by chia làm hai; làm ba; làm bốn; làm năm; làm mười [This reduplicative prefix turns a number into a divisor, and its part of speech to verb.; This only applies to one-syllable numbers: two to five and ten. Other verbs, e.g., áh and mpô can be used to divide by other numbers.] spec: bambar, pampe, pampoan, xanxông, chanchít ‘divide by two; by three; by four; by five; by ten’ cf: xôq apô. In this case, C (consonant) only stands for b, ch, p, and x; N (nasal) only stands for m and n.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

idơ [ʔidɤː] adj temporary tạm thời; lâm thời He át dáng xu idơ ndóung táq xu tamme. We stay at a temporary house while building a new house. ant: aclang cf: ., .idơ only modifies nouns; whereas dơ modifies actions and nouns, leading us to ask, What is i- or i= doing here?
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lám laloui loui [lam lalṵːj lṵːj] idiom behind; past time syn: laloui (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lampaq [ləmpaːʔ] pa n upper arm bả vai whole: ati; pl dial.: lpaq cf: lpéq.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

li ơiq [liː ʔɤːjʔ] quant a little, barely enough làm ít hơn sit: táq li–ơiq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nnang [ʔən.naːŋ] n bewitching potion lạ thuật làm mê [E.g., to cause girl to want a certain fellow.] spec: tarhau nnang; sit: parlai nnang cf: parlai nnang. 4.9.4.1. Sorcery
Comments (0)

 

o–o [ʔɔːʔɔː] vs very good tốt lắm [Apparently not synonymous with a–o. ]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

paclác [paklak] vt distract; cause to be confused làm cho lộn [As to cover your work so you forget what you were doing; ignore those pestering.] rt-v: clác cf: paclai.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

paih [paːs] v separate fibers làm cho rời sit: paih kidoul; nomi: parpaih; recp: tarpaih; invol: tapaih
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

parlíh parxi [pər.lih pər.siː] vs glamour lộng lẫy Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

péiq [pḭʔ] v divide up; break off pieces to share bẻ làm hai sit: péiq bar; caus: papéiq; nomi: parpéiq; recp: tarpéiq; invol: tapéiq; pk dial.: péq cf: péq., panéiq. 7.9. Break, wear out
Comments (0)

 

phóut [phṵt] adv very near, very quick gần lắm sit: pôc phóut cf: phít.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

rlám [ʔər.lam] n world wide flood; cataclysm [Not just water, but breaking up and turning inside out of earth.] cf: rtil.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tabong [tabɔːŋ] tapong n torch; lamp đuốc; đền [E.g., pine.] syn: dên cf: arâm. 8.3.3.1.1. Light source. 5.5. Fire
Comments (0)

 

tabong râu [tabɔːŋ rɤw] n lamp đền dầu synl: dên râu This was in the picture dictionary with the final g missing from tabong. (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

taloaih₂ [talṵas] pa vs made poorly, just to sell làm không tốt sit: táq taloaih; pl dial.: aluôih
Comments (0)

 

talveat [təl.wḭat] n palm tree cây tơi có lá làm non [Leaves for making conical shaped VN hats.] cl: nnôm 1.5.1. Tree. 1.5.5. Parts of a plant
Comments (0)

 

Comments (0)

 

tamayh [tamas] vt cause to be alert làm cho cảnh giác [As coffee in morning.]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tanâng₂ [tanɤŋ] vt make straight làm thẳng sit: táq tanâng
Comments (0)

 

táơc práơc [tɯ̰k prɯ̰k] exp very wet, soaked ướt lắm spec: táơc práơc dyíp (redup)
Comments (0)

 

taơnh [tɯ̰ːɲ] vs very cold lạnh lắm sit: taơnh tangan
Comments (0)

 

taơp haơp [tɯ̰ːp hɯ̰ːp] exp of flame almost out ngọn lửa gần tắt spec: taơp haơp uih (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

táq dyoun [taʔ ʄṵːn] vt cause làm (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

táq o tamme [taʔ ʔɔː təm.mɛː] vp make new làm mới syn: tame (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

táq proaq tampáq [taʔ prṵaʔ təm.paʔ] vp do work làm việc cf: dyám ráp. Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tích vích [tic wic] exp very long distance dài lắm spec: toiq tích vích (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

tráh₄ [trah] v split (animal) into two or so pieces chăt làm hai sit: tráh bar; nomi: partráh; recp: tartráh; invol: tatráh cf: tarráh. 6.6.3. Working with wood. 7.8. Divide into pieces
Comments (0)

 

traih [traːs] vs blocked above head làm trở ngại; ngãn trở [Or like a leaf that deflects arrow.] syn: kêh cf: cadíl. 7.3.6.2. Block, dam up
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

uriêc [ʔuriək] pk v rotate, turn làm quay [As turning a handle.]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

xúc parnha [suk pər.ɲaː] vs rich, wealthy giầu lắm 6.8.1.2. Rich Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

yél [jɛl] exp back breaking heavy nạng lắm spec: yél ntáng
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pel clứp₁ [pɛːl klɯp] v hobble lamely - knee buckles sit: pôc pel clứp (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

toach [tṵac] excl exclamation of spear stabbing spec: toach bác
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ayít [ʔajit] adv in the past syn: lám loui,
Comments (0)

 

baiq [baːjʔ] vt repair net vá lưới sit: baiq mbein, baiq pináng; nomi: parbaiq; invol: tabaiq; rep: babaiq cf: clam.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lpéq [ʔəl.pɛʔ] pa n shoulder vai pl dial.: tarlang cf: lpaq., lampaq. 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

rtil [ʔər.tiːl] v flood lụt nước syn: liq cf: rlám., liq.
Comments (0)

 

pamplín [pəm.plin] Pronunc.Variant of plâm plín tomato cà chua
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

iyốh [ʔijoh] neg not yet; yet? chưa Carna ân itáq ipôc lám loui nnéh ma iyốh dyê. The way we work and go in the past wasn’t finished yet. [Only used in the negative; all negatives can function as interrogatives.] syn: lâyq yốh, lâyq yốhpa dial.: adyốh cf: bưih yốh. 9.2.3.4. Question words. 8.4.6.4.2. Not yet
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

n= [ʔn] pa cl.clit one một Nlám acho nlám ticuai. One dog and one person. [This n= is listed separately from n= ‘relativizer’ because this is a special usage found in Pahi. ; It appears that use of the relativizer/nominalizer emphasizes the individualization of the classifier, not allowing for more than one.]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)