Search results for "lánh"

callanh [kəl.laːɲ] clanh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

clanh [klaːɲ] callanh vt braid đan caus: paclanh; recp: tarclanh; invol: taclanh; rep: caclanh; nomi: callanh cf: cléinh., véinh., tanh.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lixam [lisaːm] pa adv.t winter mùa lạnh pl dial.: lxam
Comments (0)

 

Comments (0)

 

lxam [ʔəl.saːm] adv.t winter season (November-January) mùa lạnh [But really based on crops, not weather] spec: nno lxam; pa dial.: lixam cf: nno. 8.4.1. Period of time. 8.4. Time. 8.4.1.1. Calendar
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngngeat [ʔəŋ.ŋḭat] vs cold (weather) lạnh syn: cocant: atóq, atóuq, atauqsit: ngngeat thâl thát cf: crol 1., coc., tangan. 8.3.4.1. Cold. 1.1.3. Weather
Comments (0)

 

ngngeat ndyáp [ʔəŋ.ŋḭat ʔəɲ.ʄap] vs cold (weather) lạnh Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

pangéiq [pa.ŋḭʔ] vi go away secretly kín, lanh pk dial.: pangayq, pôq ngayq catốq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Parhanh ân o [pər.haːɲʔɤn ʔɔː] n Good news Tin-lành 4.9.7.2. Christianity. 4.9.3.1. Sacred writings. 3.5.2.2. News, message (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >