Search results for "lông mi"

ngcaơr [ʔəŋkɯ̰ːr] n eyelash lông mi pa pc dial.: ngcơr cf: ngking mát. 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)

 

ngcơr [ʔəŋkɤːr] pa; pc; pk n eyelash lông mi pa pc dial.: ngcaơr cf: akio. 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)