Search results for "lưởi"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

baiq [baːjʔ] vt repair net vá lưới sit: baiq mbein, baiq pináng; nomi: parbaiq; invol: tabaiq; rep: babaiq cf: clam.
Comments (0)

 

beic [bḭːk] vt bait hook; hook mốc môi vào lưởi câu Cư dyê tốq daq, cư dyeal tuloui beic abayh. Arriving at the river, I took a worm and baited the hook. syn: bing sit: beic parrán; nomi: parbeic; recp: tarbeic; invol: tabeic; rep: babeic; instr: pla abayh; pk dial.: bing
Comments (0)

 

Comments (0)

 

caq [kaːʔ] vt straighten out a hook mở lưỡi câu nomi: parcaq; recp: tarcaq; invol: tacaq; instr: pla cf: ticaq.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

clươi [klɯəj] pa; pc quant more thêm pl dial.: claơi cf: pânh claơi.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

culet [kulɛːt] v stick out tongue nhái; đem ra lưới recp: carlet let 2.1.1.4. Mouth
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lâyq dôc [lɤjʔ doːk] aux lazy lừoi biếng, nhác [Always in negative.] cf: adôc., cardôc. 6.1.2.4.2. Lazy (cmpd)
Comments (0)

 

luôih [luəs] v sticking a little way out of something sit: luôih taltiêh
Comments (0)

 

mbein [ʔəmbḭːn] n net for fish, game cái lưới cl: talay; pc pk dial.: mben 6.4.5. Fishing
Comments (0)

 

mbein nnhor [ʔəmbḭːn ʔəɲ.ɲɔːr] n net for fish, game cái lưới Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ntaq [ʔəntaːʔ] n tongue lưỡi cl: lám 2.1.1. Head. 1.6.2. Parts of an animal
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >