Search results for "lang"

Comments (0)

 

aclang lalứh [ʔaklaːŋ lalɯh] vs permanent vĩnh cửu Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

adóuc [ʔadṵk] n sweet potato khoai lang cl: lám; pa dial.: culang cf: cháq. 1.5. Plant. 1.5.5. Parts of a plant

Comments (0)

 

akeng₂ [ʔakɛːŋ] n catfish cá hén, cá lăng, cá nghẹng spec: akeng atong, akeng cung , akeng tayh cf: boaiq angiêt., angiêt. 1.6.1.5. Fish
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

alâng₁ [ʔalɤŋ] pa conj with với pl dial.: alứng
Comments (0)

 

Comments (0)

 

alâng₂ [ʔalɤŋ] pk conj or hay; hoạc pl dial.: lâng
Comments (0)

 

Comments (0)

 

allang [ʔəl.laːŋ] pk n palm of hand bàn tay whole: ati; pa pc pl dial.: tallang cf: tapang.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

along calláng tiêr [ʔalɔːŋ kəl.laŋ tiər] n cross cây thánh giá [E.g., that Jesus was crucified on.] cf: nóc. 1.5.5. Parts of a plant (cmpd)
Comments (0)

 

angoaq abang alang adáh [ʔaŋṵaʔ ʔabaːŋ ʔalaːŋ ʔadah] vs sad, lonely and afraid buồn Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

bayq [bajʔ] pc; pk vs shiny dark; glossy đen lang caus: pibéiq; pl dial.: béiq cf: . 8.3.3.4. Shiny
Comments (0)

 

béiq [bḭʔ] vs shiny dark; glossy đen lang caus: pibéiq; pc pk dial.: bayq cf: . 8.3.3.4. Shiny
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cacláng [kaklaŋ] vi see far away [As viewing panorama from mountain top.] rt: cláng
Comments (0)

 

Comments (0)

 

calang achot [kalaːŋ ʔacɔːt] pk n vulture chim kền kền pl dial.: calang uróng 1.6.1.2. Bird (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

calang calngo [kalaːŋ kəl.ŋɔː] n eagle con diều hâu 1.6.1.2. Bird (cmpd)
Comments (0)

 

calang cloq [kalaːŋ klɔːʔ] n cattle egret chim cò 1.6.1.2. Bird (cmpd)

Comments (0)