Search results for "layh"

Comments (0)

 

ang ilayh [ʔaːŋ ʔilas] adv.t dawn; morning light sớm mơi Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

parlayh parnai [pər.las pər.naːj] n message từ; tiếng Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

pứng prang ang ilayh [pɯŋ praːŋʔaːŋʔilas] idiom sun-up ánh mặt trơi loé sáng 8.4.1.2.3. Time of the day. 1.1.3. Weather Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

rlayh rlêng [ʔər.las ʔər.leːŋ] adv hear clearly nghe rõ ràng Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)