Search results for "lie flat"

bíq pang–ơng [biʔ pəŋ.ʔɤːŋ] vi lie flat nghỉ lưng 7.1.3. Lie down
Comments (0)

 

creip [krḭːp] v lie flat in dirt nằm xạt đất sit: nnúp creip; caus: pacreip; nomi: parcreip; recp: tarcreip cf: nnúp. 5.7. Sleep
Comments (0)

 

pot [pɔːt] v lie flat nàm thảng sit: bíq pot 5.7. Sleep
Comments (0)