Search results for "like those there"

cár ratíhkar ratihsp. var.cár ra tíhlike those thereexplike those thereNgéq do cár ratíh têq eir ngai cúm ngai cang, át tốq coq, át tốq khúc.All like those people suffered being put in stocks and jails.syncár racốhntíhdh: ntóh; rt: tíh
Comments (0)

 

cár ra tíhkar raː tihsp. var. ofcár ratíhlike those there
Comments (0)