Search results for "má"

Comments (0)

 

a–ât achéiq [ʔaʔɤt ʔacḭʔ] n fauna; animals and birds; the animal kingdom con vật pk dial.: achéq acuôt 1.6. Animal Free Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

a–ay amáng ntáng ntróuq [ʔaʔaj ʔamaŋ ʔən.taŋ ʔən.trṵʔ] vs sick, ache, hurt; disease đau; bệnh Multinomial (cmpd)
Comments (0)

 

a–ay hân [ʔaʔaj hɤn] n asthma hen 2.5.1. Sick. 2.5.2. Disease
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

a–ay tangcóuh [ʔaʔaj təŋ.kṵh] pc n malaria sốt rết [Or at least a bad fever.] pl dial.: a–ay ticóuh 2.5.2. Disease (cmpd)
Comments (0)

 

a–ay ticóuh [ʔaʔaj tikṵh] n malaria sốt rết [Or at least a bad fever.] 2.5.2. Disease (cmpd)
Comments (0)

 

a–ouiq cán [ʔaʔṵːjʔ kan] n hen con gà mái cl: lám; pa pc dial.: ntruôi; sound: cutac cutoc ‘clucking’, cróuc ‘calling chicks’ 1.6.1.2. Bird (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

a–ưi₂ [ʔaʔɯːj] pk vs many nhiều syn: clứng pl dial.: ê 8.1.3.1. Many, much
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

acay tro [ʔakaj trɔː] n seedlings mạ; lúa con [Paddy rice is recent innovation in mountains, so this is a made up word.] syn: mma tro itrứh 1.5. Plant. 1.5.1. Tree Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

achiu pat [ʔacḭːw paːt] n large curved knife dao mác cl: rang 6.7.1. Cutting tool Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aclang lalứh [ʔaklaːŋ lalɯh] vs permanent vĩnh cửu Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

acưng adyóq [ʔakɯːŋ ʔaʄɔʔ] pa n tomato cà chua pl dial.: plâm plín 1.5. Plant. 5.2.3.1. Food from plants (cmpd)
Comments (0)

 

adiên [ʔadiən] n tray; Khantoke table mâm [Woven basket on stand used as serving tray for rice.] cl: pláh 6.6.4.2. Weaving baskets and mats. 5.2.2.8. Eating utensil. 5.2.1.3. Cooking utensil

Comments (0)

 

Comments (0)

 

adúq ayên [ʔaduʔ ʔajeːn] n small girl con gái 4.1.2. Types of people Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

adur [ʔaduːr] n rattan (big) mây vot hỏa cl: ntrayh; spec: kire adur 1.5. Plant
Comments (0)

 

adyaơnh [ʔaʄɯ̰ːɲ] n barking deer con mang pa dial.: poaih; cl: lám cf: dyéng., cune yóung. 1.6.1.1.3. Hoofed animals
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aham ayáơng [ʔahaːm ʔajɯ̰ŋ] n blood máu Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

akeat [ʔakḭat] n mange ghẻ cóc 2.5.2.2. Skin disease. 2.1.4. Skin
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aléiq uróuq campay [ʔalḭʔ ʔurṵʔ kəm.paj] n ceremony confirming marriage phòng tục khi cưới vợ [After this inlaws and friends can visit.] 4.2.2.1. Ceremony drop stem through hole for wife (cmpd)
Comments (0)

 

alham [ʔəl.haːm] pk vs cool mát pl dial.: mbat
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aluôt [ʔaluət] n cloud mây cf: úc. 1.1.3.2. Cloud

Comments (0)

 

aluôt bo [ʔaluət bɔː] n raincloud mây mưa 1.1.3.2. Cloud (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

amâh ala [ʔamɤh ʔa.laː] Pronunc.Variant of amâh lla everything; whatever cái gì
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

amâh₁ [ʔamɤh] q what; what for cái gì? [It’s not clear when amâh is used for ‘why?’ and when imo or vi_imo is used for ‘why?’] 9.2.3.4. Question words. 9.2.3.2. Indefinite pronouns
Comments (0)

 

Comments (0)

 

amânh reih [ʔamɤɲ rḭːh] n small firewood, twigs củi cl: ntrayh 5.5.6. Fuel. 1.5.5. Parts of a plant Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

amayh [ʔamas] vi wake up tỉnh thức May coq ngâh your ayư amayh aliêh. You must get up and wake up again. [Causative, but possibility of cmpd ayư_amayh or clitic o_mayh ‘so awake’.] rt-v: mayh ‘awake’
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ameir mát [ʔamḭːr mat] adv difficult to pick up, e.g., tiny kernel lấy khó lắm [Tiny biting insect.] pk dial.: camear (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ân [ʔɤn] rel 1relativizer ‘that’, ‘which’ Vi do ân pôc páq. There are those who go picking. Nám nno ân tumua.. If it’s a season that’s a bumper crop…. [The relativizer can refer to a previously mentioned head noun, or serve as its own head noun ‘that which’. Stative verbs do not require a relativizer, but when it occurs it specifies a particular one or group.; Alves’ ‘predicate taking relator noun’.] cf: N=. 9.2.3.3. Relative pronouns 2that which
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

án₂ [ʔan] pa rel that pl dial.: ân
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

anoang [ʔanṵaŋ] n praying mantis con bọ ngựa; con ngựa trời 1.6.1.7. Insect Tenodera aridifolia

Comments (0)

 

anour [ʔanṵːr] v wave a magic wand vung (gậy phép) [In story-telling it is like a magic stick used to get whatever one desires.] cf: cour.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

apaơp [ʔapɯ̰ːp] n gill of fish man cá spec: apaơp boaiq; cl: lám 1.6.2.3. Parts of a fish
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

apóum apóur [ʔapṵm ʔapṵr] n cheeks 1.6.2. Parts of an animal Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

aráng [ʔaraŋ] vs tan màu rám nắng [Color of wilted dried leaves.]
Comments (0)

 

arêng [ʔareːŋ] pk adv too salty mạn quá pl dial.: báq cf: tarmot.
Comments (0)

 

ariêu car [ʔariəw kaːr] n reburial feast đám ma lần thứ hai [When bones are dug up, washed and reburied in mausoleum.] syn: ariêu ping cf: lôc. 2.6.6.3. Funeral. 4.2.2.1. Ceremony (cmpd)
Comments (0)

 

ariêu cumuiq [ʔariəw kumuːjʔ] n funeral đám ma cf: ariêu ping. 2.6.6.3. Funeral. 2.6.6.5. Bury (cmpd)
Comments (0)

 

ariêu ping [ʔariəw piːŋ] n reburial feast đám ma lần thứ hai [When bones are dug up, washed and reburied in mausoleum.] syn: ariêu car cf: lôc., ariêu cumuiq. 2.6.6.3. Funeral. 4.2.2.1. Ceremony (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

armíl [ʔar.mil] pk n cloud mây pl dial.: aluôt cf: tulúc. 1.1.3.2. Cloud
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

asâp [ʔasɤp] pk vt clothe; dress mặc pl dial.: xứp
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

au₁ [ʔaw] pk excl exclamation [At beginning of clause.] 9.6.3.2. Markers of emphasis . 3.5.1.1.1. Shout
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

avaiq [ʔawaːjʔ] n jicama; pachyrrhizus; potato bean; yam bean củ đậu [Tropical vine with sweet white tuber.]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

báq catánh [baʔ kataɲ] pa; pk vs moderately salty mặn vừa cho ăn pl dial.: catéinh 5.2.3.3.2. Salt. 2.3.3. Taste Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

béinh [bḭɲ] vs strong; healthy mạnh khoẻ group: babéinh; pc pk dial.: bánh 2.5. Healthy. 2.4.1. Strong
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

béinh tilât [bḭɲ tilɤt] advp strongest mạnh nhất syn: hơn
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

boaiq₂ [bṵajʔ] vt wash (face) rửa mặt sit: boaiq mang ‘wash face’ 5.6.2. Bathe
Comments (0)

 

Comments (0)

 

bouiq diêp [bṵːjʔ diəp] n elephant command
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

búl dyeing [bul ʄḭːŋ] n magnet đá nam-châm [Rock that sucks in.] 1.2.2. Substance, matter (cmpd)
Comments (0)

 

buôiq [buəjʔ] pa vt wash (face) rửa mặt sit: buôiq mang ‘wash face’; pl dial.: boaiq 5.6.2. Bathe
Comments (0)

 

ca₂ [kaː] pk rel relator that; which [Or is this Bru? see ndon. ] pl dial.: ân
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cacleang [kaklḭaŋ] n cross-eyed mắt lé 2.1.1.1. Eye
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cadứng cadyiq [kadɯŋ kaʄiːʔ] Pronunc.Variant of cadyiq cadứng
Comments (0)

 

cahéc [kahɛk] v sharpen mài sit: kit cahéc 8.3.2.3. Sharp. 6.6.3. Working with wood
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cakét [kakɛt] vs all small ones; group of small ones nhỏ [Ca- is a form of dupCV reduplicative collective prefix.] syn: kikét rt-vs: két
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

caldeam [kəl.dḭam] pk n small scorpion con bọ cạp nhỏ [Rare in VN mountains.] pl dial.: caldem, acup cap, candeam rám 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

calngo [kəl.ŋɔː] n demon hawk ó ma lai [Large hawks that travel in flocks in the woods and make a loud weird call that makes the people think they are spirits.] cf: calang avác. 4.9.2. Supernatural being
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

camai [kamaːj] n gnat con bù hong syn: camear 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)

 

camaơl [kamɯ̰ːl] vs too small
Comments (0)

 

Comments (0)

 

camár [kamar] Pronunc.Variant of camar individually riêng
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cammáng [kəm.maŋ] vt 1taste, try, test; listen nếm thử; nghe [This is intentional; whereas one can xáng ‘taste or hear’ is not. In English we can “go to hear the speech,” but Pacoh would more sensibly “go to listen to the speech.”] syn: carmáng sit: cha cammáng cf: xáng. 2.3.2.1. Listen. 2.3. Sense, perceive. 2.3.3. Taste. 4.5.4.1. Obey 2obey; obedient, responsive, receptive vâng lời syn: tampránant: lâyq cammángrecp: carmáng cf: póunh. 4.5.4.1. Obey
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cammáng nhóung [kəm.maŋ ɲṵŋ] vt test thử syn: xư nhóung Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cammour [kəm.mṵːr] pc n virgin, maiden thanh nữ cl: lám, náq; pl dial.: cumour
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cán₁ [kan] vs female gái [Human gender.] 1.6.7. Male and female animals. 4.1.2. Types of people
Comments (0)

 

cán₂ [kan] n.kin woman; mother (when possessed) đàn-bà; mẹ [Not ‘mother’ for Pahi or Cadô.; Not ‘mother’ for Pahi.] ant: counh cpart: counh; title: parcán 1.6.7. Male and female animals. 4.1.2. Types of people
Comments (0)

 

canân [kanɤn] n animal dedicated to sacrifice later spec: khân canân, rnân cf: khân., rlôm., pannuôih.
Comments (0)

 

candau [kəndaw] n female elephant con voi cái spec: coang candau; cl: lám
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

canyial [kən.jiəl] pk n honey bee ong mật [Builds hive on limb of tree.] cl: lám; pl dial.: kiyiêl cf: itang., arde., carrot. 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

caplang mát [kaplaːŋ mat] vt open eyes mở mắt ant: caxout mát, caxout 7.3.6. Open. 2.1.1.1. Eye (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

capléih [kaplḭh] vp blink; wink chớp mắt; nháy mắt nomi: carpléih; pa pk dial.: caplayh 3.5.6.3. Facial expression. 3.5.6.1. Gesture. 2.1.1.1. Eye
Comments (0)

 

capléih mát [kaplḭh mat] vp blink; wink chớp mắt; nháy mắt nomi: carpléih; pa pk dial.: caplayh 3.5.6.3. Facial expression. 3.5.6.1. Gesture. 2.1.1.1. Eye
Comments (0)

 

Comments (0)

 

car₁ [kaːr] n mausoleum [Alternate name for ariau_ping ‘feast of graves’ when bones are dug up, washed and put in family mausoleum.] syn: ping 2.6.6.6. Grave
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

carnuôp [kər.nuəp] n veil màn
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

carriên [kər.riən] n stretch marks on stomach [Like woman after childbirth.]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

caxout mát [kasṵːt mat] vp blind eyes ant: caplang mát
Comments (0)

 

chai [ɲaːʔ] pk vs fast; quickly mau pl dial.: nhaq; pa dial.: dứh 7.2.1.2. Move quickly. 9.2.2. Adverbs
Comments (0)

 

Comments (0)

 

chanchúl [cəɲcul] exp going in a stocky powerful manner spec: pôc chanchúl (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

châu [cɤw] vi make noise, talk when should listen làm ồn; quấy Acâp ichâu. Stop talking when should listen. [Noise of all kinds of talking. Also of people arguing, some saying this, others saying that.] syn: hính cf: táq châu.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cheauq [cḭawʔ] n straw mat chiếu syn: alơq, nchaq cl: pláh 6.6.4.2. Weaving baskets and mats. 5.1.1.3. Bed
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

choul prê kiu tarma [cṵːl preː kiːw tər.maː] idiom troubles gian khổ Multinomial (cmpd)
Comments (0)

 

chóun [cṵn] vs small and crowded; caught in the middle nhà chật [E.g., I borrowed, but another borrowed from me so I can’t repay.] sit: tout chóun
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cloq [klɔːʔ] vs white màu trắng [cloth and animals] group: cacloq cf: plai. 8.3.3.3. Color
Comments (0)

 

Comments (0)

 

coaq₂ [kṵaʔ] vt mate hót cái recp: tarcoaq 1.6.3. Animal life cycle
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cơih [kɤːs] vt whet mài syn: kéih cf: raiq. 8.3.2.3. Sharp
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

coul [kṵːl] v sharpen poorly mài không sắc pk dial.: col a nchêl 8.3.2.3. Sharp. 6.6.3. Working with wood
Comments (0)

 

counh₁ [kṵːɲ] vs male đàn ông [Human gender.] ant: cán pa pk dial.: conh 1.6.7. Male and female animals. 4.1.2. Types of people
Comments (0)

 

counh₂ [kṵːɲ] n man; father (when possessed) đàn ông; cha cl: náq; cpart: cán; title: parcounh; pk dial.: conh cf: coang. 4.1.2. Types of people. 2.6.4.4. Adult
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

crêng [kreːŋ] vs mature, e.g., bamboo, fruit; hard gìa [When used of people it implies married.] syn: craơant: nhom 1, lbot
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cumour [kumṵːr] n virgin, maiden thanh nữ [No children yet.] cl: lám, náq; pc dial.: cammour; cpart: lalâu 2.6.5.2. Woman. 2.6.1.3. Unmarried
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cun [kuːn] n heal by speaking magic formula phép [Such formulas may be learned in dreams or passed from father to son. One example was a man who could cause maggots to die and infection to heal by formula.] cf: xit.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cứng [kɯŋ] n sugarcane press máy ép cl: lám; spec: cứng atao
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

cuxo [kusɔː] vs red mầu đỏ 8.3.3.3. Color
Comments (0)

 

cuxo in carpeaih [kusɔː ʔiːn kər.pḭas] vs orange màu da cam 8.3.3.3. Color (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

dai₃ [daːj] v put on loincloth or skirt; wear mạc caus: padai, tadai; nomi: pardai; invol: tadai; redup: dedai dai; nomi: nnaidai 5.3.7. Wear clothing
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

daq carrot [daːʔ kər.rɔːt] n honey mật 5.2.3.2. Food from animals. 6.4.4. Beekeeping (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

daq tanníng [daːʔ tən.niŋ] n honey mật (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

dâuq [dɤwʔ] n birthmark
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

doi [dɔːj] vt demand đòi syn: ep 4.2.1.1. Invite. 3.3.3.4. Insist (VN)
Comments (0)

 

dour [dṵːr] v lay down branches like fence to scare away animals hàng rào nhỏ nomi: pardour; recp: tardour; rep: didour
Comments (0)

 

dứh₂ [dɯh] pa vs be quick, rapid mau pl dial.: nhaq 7.2.1.2. Move quickly o dứh
Comments (0)

 

dyếh [ʄeh] pk vt sew may rep: dyandyếh; pl dial.: eih 6.6.1. Working with cloth
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

dyoun manh [ʄṵːn maːɲ] vt lend; loan cho mượn [Tools, clothes.; MK] 6.8.5.1. Lend. 6.8.5. Borrow Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

eih [ʔḭːh] vt sew may syn: ng–eih caus: pa–eih; nomi: par–eih; recp: tar–eih; invol: ta–eih; redup: eih–eih; pk dial.: dyếh 6.6.1. Working with cloth
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ep [ʔɛːp] vi demand, e.g., spoiled child begging; to coerce đòi syn: doi, xeqcaus: pa–ep; nomi: par–ep; recp: tar–ep; synl: doi cf: aráp. 4.2.1.1. Invite. 3.3.3.4. Insist
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

héih héih [hḭh hḭh] v laughing hard--hee hee cười mạnh syn: héiq sound: cachang héih héih; pk dial.: he he, ha ha, hi hi, he héq, hơ hơiq, hu hu, hơ hơ (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

hoc táq tarhau [hɔːk taʔ tər.haw] n pharmacy dược khoa 2.5.7.2. Medicine
Comments (0)

 

hóunh [hṵɲ] v dog sniffs food--doesn’t eat chó ngửi mà không ăn caus: pahóunh, tahóunh; recp: tarhóunh cf: hunh.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

hức [hɯk] quant many nhiều syn: , clứng 8.1.3.1. Many, much
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ibư rarong mát [ʔibɯː rarɔːŋ mat] adv.t evening chiều 8.4.1. Period of time (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

icát [ʔikat] vt make lines gạch 8.3.1.2. Line. 6.6.5.1. Draw, paint
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ima [ʔimaː] n mother-in-law cf: ama.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ingay parnô [ʔiŋaj pər.noː] adv.t tomorrow ngày mai 8.4.1. Period of time. 1.1.1. Sun (cmpd)
Comments (0)

 

ính cammáng [ʔiɲ kəm.maŋ] vs obedient 4.5.4.1. Obey (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

keau [kḭaw] n wild mango xoài rừng cl: callong; spec: culay keau
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

khân [khɤn] vt dedicate animal to sacrifice later if recover [Promise to sacrifice pig or whatever to spirit if child is healed.] nomi: parkhân, rnân; recp: tarkhân; invol: takhân cf: canân., rlôm.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

khot₁ [khɔːt] vi make agreement; vow; promise hứa; cam đoan, cam kết; thề [Verbal contract, but usually includes a pledge.] nomi: parkhot, carhot; recp: tarkhot; pk dial.: patáp cf: ca–ưq., candaơm. 3.5.1.9. Promise. 4.7.5.7. Take oath. 3.2.5.4. Agree with someone
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

khuôn [khuən] n wax mold (for making bracelet) mầu sit: khuôn cóng
Comments (0)

 

Comments (0)

 

kikét [kikɛt] vs small nhỏ [In texts cakét is always plural, but kikét can be used of a single thing.] syn: cakét rt: két
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kit [kiːt] v sharpen mài nomi: parkit; recp: tarkit 8.3.2.3. Sharp
Comments (0)

 

Comments (0)

 

kiyiêl [kijiəl] n honey bee ong mật [Builds hive on limb of tree.; Same as tanníng. ] cl: lám cf: carrot., tanníng., peit., itang. 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)

 

lalâu [lalɤw] n young man--adolescent thành ngử; thanh niên [No children yet.] cpart: cumour 2.6.4.3. Youth. 2.6.1.3. Unmarried
Comments (0)

 

lallén [ləl.lɛn] Pronunc.Variant of lâl lén
Comments (0)

 

Comments (0)

 

laq mát [laːʔ mat] vs fearful, jittery lạ mặt [E.g., as horse in a crowd. or a buffalo knowing it’s about to be sacrificed.] 3.4.2.4. Afraid (cmpd) (VN)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

leq [lɛːʔ] v take apart, dismantle; draw tháo ra [As draw knife from scabbard.] syn: peq caus: paleq; nomi: parleq; recp: tarleq; invol: taleq cf: peq.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

lêt [leːt] n rattan for basket rim mây tát spec: kire lêt
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

licuôi [likuəj] pa n people; person; human người cl: ngai ‘class classifier for humankind; people in general’, náq ‘counting classifier’; pl dial.: ticuôi 2. Person
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lôq [loːʔ] v burn (make) charcoal đốt (than) sit: lôq cucháh; nomi: parlôq 9.1.2.5. Make
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lóuh [lṵh] vt tear up, destroy; take down, dismantle (as house) phá, dỡ lấy/xuống caus: palóuh; nomi: parlóuh; recp: tarlóuh; invol: talóuh cf: rlóuh. 7.9.2. Tear down. 7.5.2.4. Remove, take apart
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lup lep [luːp lɛːp] n marriageable relationship [Jennie S. is lup_lep with father Tom’s brother-in-law’s sons.] cf: arêng alay., om ai., alep. 4.1.9. Kinship (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ma₂ [maː] top topicalizer thì Cốh damo damo ma ayô. So everyone TOP praised (him). [Adverse, contrary to expectation in contrast to cốh. ] cf: cốh.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

máh [mah] pk num one một pl dial.: mâh 8.1.1. Number
Comments (0)

 

máh amúp [mah ʔamup] exp of hitting ground while chopping sit: pâyq máh amúp 7.7.1. Hit múp (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mâh lom pallúng [mɤh lɔːm pəl.luŋ] np one heart; unity syn: mâh lom, mâh cannính lit: one liver abdomen (cmpd)
Comments (0)

 

mâh mbeaq [mɤh ʔəm.bḭaʔ] quant a little một ít syn: mbeaq, ndyeaq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mâh tóng mâh yaq [mɤh tɔŋ mɤh jaːʔ] ph one-lineage-one-clan một họ một thị tộc [Patrilineal--father's lineage.] cf: anéh. Interleaved Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

maiq₂ [maːjʔ] pa n face mặt mũi pl dial.: mang 2.1.1. Head
Comments (0)

 

mál [mal] vt wait expectantly trông chờ syn: kinứm caus: tamál; recp: tarmál cf: pân.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

malméo [məl.mɛw] vs filthy like a devil bẩn thỉu, dơ dáy sit: malméo arâq pináh
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mammai [məm.maːj] vt slander Amâh may mammai, amâh thét utáq? [Continuative of mmai. ]
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mamơah [mamɯ̰ah] vs almost full syn: pânh cf: padyóng., tavóq. 8.1.8. Full
Comments (0)

 

mamoiq [mamɔːjʔ] v hunting săn; kiếm thịt syn: papéinh sit: pôc mamoiq 6.4.1. Hunt
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mán [man] v work magic [Same as man?? ]
Comments (0)

 

mán cun [man kuːn] v blow healthy breath, exercise magic nomi: parmán cun; recp: tarmán cun Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

man khoaq [maːn khṵaʔ] vi graduate mãn khoá Binomial (cmpd) (VN)
Comments (0)

 

man tac [maːn taːk] vt mold--people Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

man₁ [maːn] vt mold--people [Same as mán?? ] cf: mun taman.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mang [maːŋ] n face mặt mũi 2.1.1. Head
Comments (0)

 

manh [maːɲ] vt borrow mượn một chút [clothes, tools; For short time.] caus: pamanh, tamanh; nomi: parmanh; recp: tarmanh cf: mươn., váq. 6.8.5. Borrow
Comments (0)

 

Comments (0)

 

map [maːp] v buying syn: vúp
Comments (0)

 

mâp mâp [mɤp mɤp] exp splat, of falling bị bổ syn: cháh nchính spec: prứp mâp mâp (redup)
Comments (0)

 

maq [maːʔ] vs time, (none), availability (none) rảnh (không-) [Always negative.] sit: lâyq maq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

marmau [mər.maw] Pronunc.Variant of mâr mau
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mát pandang [mat pən.daːŋ] pk n sun mặt trời pl dial.: mát rbang 1.1.1. Sun (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mát rbang [mat ʔər.baːŋ] n sun mặt trời syn: mát puaq 1.1.1. Sun (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mát₂ [mat] vs expensive đắt syn: dát 6.8.4.3.1. Expensive
Comments (0)

 

may [maj] pro you; 2SG mày Tốq mmo may pôc? Where are you going? [But Pacoh may can be used in normal address, not speaking down like mày. ] syn: mâh du: inha; pl: ipe 9.2.3. Pronouns amay
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mít₂ [mit] n honey mật ong sit: mít kiyiêl
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mma tro itrứh [ʔəm.maː trɔː ʔitrɯh] n seedlings mạ; lúa con [Paddy rice is recent innovation in mountains, so this is a made up word.] syn: acay tro 1.5. Plant. 1.5.1. Tree (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mmai [ʔəm.maːj] vt slander, speak behind someone’s back bôi nhọ [To many kinds to distinguish w/o serious study.] syn: nnôi mpính recp: rmai cf: payiêng. 3.5.1.8.4. Gossip
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mmán [ʔəm.man] pa vs near gần pc pl dial.: tubaơl, tumán
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mmay [ʔəm.maj] pro.poss yours của mày, anh, chị, v.v. [Singular.] cf: ndo. 9.2.3. Pronouns
Comments (0)

 

Comments (0)

 

moal [mṵal] vs long faced mặt dài sit: mang moal cf: mél.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mống eng eng [moŋ ʔɛːŋ ʔɛːŋ] pk vs blue mầu xanh biển syn: armống pl dial.: rmóung 8.3.3.3. Color De-intensification (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mpang [ʔəmpaːŋ] n fly larvae, maggots xâu giòi cmpd: mpang rróui 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mpơi [ʔəmpɤːj] vs broken, smashed vỡ, bể Mpơi tơat-dơat. Smashed flat. [As glass things in a package dropped.] cf: uváh. 7.8.1. Break
Comments (0)

 

mpơi mbíp [ʔəmpɤːj ʔəm.bip] vs broken; smashed vỡ, bể Binomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

mpơi uváh [ʔəmpɤːj ʔuwah] vs broken; smashed vỡ, bể Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

mpuông [ʔəmpuəŋ] n roof đông lấp, mái nhà syn: parnưng caus: apuông; mat: pláng, ula talo

Comments (0)

 

mu lác xéiq mu lác chang [muː lak sḭʔ muː lak caːŋ] idiom matured; grew in maturity Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

mui₁ [muːj] n color mầu sit: coum, cloq, etc.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

mun taman₁ [muːn tamaːn] n creator deities; molders ông bà sanh [Mythical ones who mold people.] 6.6.2.4. Working with clay. 4.9.2. Supernatural being Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ncheauq [ʔən.cḭawʔ] pk n straw mat for sitting, sleeping chiếc chiếu pl dial.: nchaq, alơq, cheauq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ndon [ʔəndɔːn] pk rel that [Restricted to identification??] pl dial.: ân
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ng–eih [ʔəŋʔḭːh] v sew may syn: eih
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngcán [ʔəŋkan] n female; woman
Comments (0)

 

Comments (0)