Search results for "mâh mbeaq"

mâh mbeaq [mɤh ʔəm.bḭaʔ] quant a little một ít syn: mbeaq, ndyeaq
Comments (0)

 

mbeaq [ʔəmbḭaʔ] quant little một ít syn: ndyeaq, mâh mbeaq spec: mâh mbeaq cf: hơuq. 8.1.3.2. Few, little
Comments (0)

 

ndyeaq [ʔəɲʄḭaʔ] quant a little một ít syn: mbeaq, mâh mbeaq 8.1.3.2. Few, little
Comments (0)