Search results for "mình"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

clúq₃ [kluʔ] pa adv by oneself ở một mình pl dial.: amar, mâh náq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ngóuiq ngóuiq [ŋṵjʔ ŋṵjʔ] exp of going alone đi một mình sit: pôc ngóuiq ngóuiq (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pi–ốh tammính [piʔoh təm.miɲ] vi mistreat; oppress; scold la; quở trách [More severe than just pi–ốh ] Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

taơp maơp [tɯ̰ːp mɯ̰ːp] exp person sitting alone in doorway ngồi một mình spec: ticu taơp maơp (redup)
Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >