Search results for "môi"

Comments (0)

 

abur [ʔabuːr] n termite con môí cf: camoar. 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

amoih [ʔamɔːs] pk vt love; pity thương pl dial.: amouih 3.4.1.1. Like, love. 2.6.1.5. Romantic love
Comments (0)

 

amôih [ʔamoːs] pa; pc vt pity, pitiable tội nghiệp thương recp: rmôih; pl dial.: amouih 3.4.2.1. Sad
Comments (0)

 

Comments (0)

 

ang ilayh [ʔaːŋ ʔilas] adv.t dawn; morning light sớm mơi Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ayưi [ʔajɯːj] n tree termite con mối cf: caxau. 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

beic [bḭːk] vt bait hook; hook mốc môi vào lưởi câu Cư dyê tốq daq, cư dyeal tuloui beic abayh. Arriving at the river, I took a worm and baited the hook. syn: bing sit: beic parrán; nomi: parbeic; recp: tarbeic; invol: tabeic; rep: babeic; instr: pla abayh; pk dial.: bing
Comments (0)

 

Comments (0)

 

boanh₂ [bṵaɲ] n termite hill gò mối cl: lám; ag: abur cf: camoar. 1.6.5. Animal home. 1.2.1. Land. 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

clap [klaːp] n flying ant mối cánh [In dirt hills.] 1.6.1.7. Insect
Comments (0)

 

Comments (0)