Search results for "mùa xuân"

tahiêng [tahiəŋ] adv.t spring season (February-April) mùa xuân [But really based on crops, not weather] spec: nno tahiêng; pa dial.: tang-hiêng cf: nno. 8.4.1. Period of time. 8.4. Time. 8.4.1.1. Calendar
Comments (0)