Search results for "mười nghìn; mười ngàn"

mui chít ngin [muːj cit ŋiːn] pk num ten thousand mười nghìn; mười ngàn contr: muchít ngin; pl dial.: moui chít ngin 8.1.1.1. Cardinal numbers (cmpd)
Comments (0)