Search results for "mất"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

acưng adyóq [ʔakɯːŋ ʔaʄɔʔ] pa n tomato cà chua pl dial.: plâm plín 1.5. Plant. 5.2.3.1. Food from plants (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

alham [ʔəl.haːm] pk vs cool mát pl dial.: mbat
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

ameir mát [ʔamḭːr mat] adv difficult to pick up, e.g., tiny kernel lấy khó lắm [Tiny biting insect.] pk dial.: camear (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

au₁ [ʔaw] pk excl exclamation [At beginning of clause.] 9.6.3.2. Markers of emphasis . 3.5.1.1.1. Shout
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)