Search results for "mốc"

Comments (0)

 

Comments (0)

 

béc [bɛk] vt scratch, claw, hook móc gãi caus: tabéc; recp: tarbéc; invol: tabéc; rep: babéc
Comments (0)

 

beic [bḭːk] vt bait hook; hook mốc môi vào lưởi câu Cư dyê tốq daq, cư dyeal tuloui beic abayh. Arriving at the river, I took a worm and baited the hook. syn: bing sit: beic parrán; nomi: parbeic; recp: tarbeic; invol: tabeic; rep: babeic; instr: pla abayh; pk dial.: bing
Comments (0)

 

Comments (0)

 

calâc cabâl [kalɤk kabɤl] exp mock; jeer; ridicule chế giễu [As for being rich and important.] (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kheil [khḭːl] n a shield cái mộc pk dial.: kel cf: dír.
Comments (0)

 

lallêm [ləl.leːm] vs good, flourishing--of plants mọc sum sê sit: uhon o lallêm 8.3.7. Good. 4.4.1. Prosperity
Comments (0)

 

Comments (0)

 

lataq tulúc [lataːʔ tuluk] n dew sương; móc 1.1.3.2. Cloud Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

môc [moːk] v moan, groan rên rỉ; than thở nomi: parmôc; sound: ư i–ư 3.4.2.1. Sad. 3.5.6.5. Cry, tear. 2.3.2.3. Types of sounds
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2
  • >