Search results for "many"

a–ưi₂ [ʔaʔɯːj] pk vs many nhiều syn: clứng pl dial.: ê 8.1.3.1. Many, much
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

hức [hɯk] quant many nhiều syn: , clứng 8.1.3.1. Many, much
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

lallén [ləl.lɛn] Pronunc.Variant of lâl lén
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

pán [pan] vs very many sit: ngin pán
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

taơc craơc [tɯ̰ːk krɯ̰ːk] exp of many thorns gai góc spec: axóung taơc craơc 8.1.3.1. Many, much (redup)
Comments (0)

 

taơc raơc [tɯ̰ːk rɯ̰ːk] exp of many things in a row sắp xếp theo hàng spec: át taơc raơc 8.1.3.1. Many, much (redup)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)