Search results for "mmoaq"

cang mmoaq cang tarnaokaːŋ ʔəm.mṵaʔ kaːŋ tər.naːwidiomprofanity ; vulgarityAcâp itáq arâq do cốh, xáng mmoaq xáng tarnao.Don’t act like him, curses & profanity, blankety blank so and so.cfxâc
Comments (0)

 

mmoaqʔəm.mṵaʔnprofanity, vulgaritycfchichaoxixoaqxoaq1recp:tarxoaq
Comments (0)

 

mmoaq tarnaoʔəm.mṵaʔ tər.naːwnprofanity, vulgarity
Comments (0)

 

panipaniːnspeechAcâp vi ngâh tacang cang xixoaq chichao (mmoaq tarnao) pani ân achơ yúh, pani ân lâyq u lâyq dyám lâyq náp.Don’t use language which is obscene, profane, or vulgar, speech that’s insane, speech that’s impolite.
Comments (0)

 

tarnaotər.naːwncursingXáng mmoaq xáng tarnao.Sound of cursing.cfchaorecp: tarchao tarcôichichao4.9.4.4Curse4.9.4.1Sorcery2.5.5Cause of disease
Comments (0)

 

chichaocicaːwvsprofane; obscenesynlaluôtxixoaqxixoaq chichaocfmmoaqtarnao
Comments (0)

 

xâcsɤkvsrude; impolite; not to care for clothes, etc.Kếh cáh vi ngai tông cang ân nnhoup, cáh vi bao yơ ân xâc.Then there won’t be people speaking ugly, won’t ever be rude.cfcang mmoaq cang tarnaort: mmoaqVN
Comments (0)

 

xixoaqsisṵaʔvtcuss; speak profanity, obscenity, vulgaritysynchichaolaluôtcfmmoaq
Comments (0)

 

xoaq1sṵaʔvuse profanity; insultE.g., Go screw your child.cfchaorecp: tarchao tarcôimmoaq
Comments (0)