Search results for "moui"

amoui [ʔamṵːj] sp. var.: Amoui num.ord first thứ nhứt pa dial.: amôi; pc pk dial.: amui 8.1.1.2. Ordinal numbers. 8.4.5.1.2. First. 8.1.1. Number
Comments (0)

 

Amoui [ʔamṵːj] sp. var. of amoui
Comments (0)

 

Comments (0)

 

amouih [ʔamṵːs] vt pity; sympathize with lòng thương syn: tính cam, tríh lom recp: rmouih; pa pc dial.: amôih; pk dial.: amoih cf: caláp., apronh 2. 3.4.2.1. Sad
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

kidit amouih pináh piyao [kidiːt ʔamṵːs pinah pijaːw] idiom poverty stricken khổ cực 6.8.1.3. Poor Multinomial (cmpd, redup)
Comments (0)

 

kixay moui [kisaj mṵːj] adv.t January tháng Giêng [Through number 12 for December.] 8.4.1. Period of time. 1.1.1.1. Moon (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

moui chít [mṵːj cit] num ten; 10 mười contr: mâh chít 8.1.1. Number (cmpd)
Comments (0)

 

moui₁ [mṵːj] num one; 1 một contr: mâh; pa dial.: môi; pc dial.: mui 8.1.1.1.1. One. 8.1.1.1. Cardinal numbers
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

rmouih [ʔər.mṵːs] vt compassion; love each other thương xót [Often in tarláng_rmouih. ] rt-v: amouih 3.4.1.1. Like, love. 2.6.1.5. Romantic love
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

anha₁ [ʔaɲaː] nha conj and cf: moui. 9.2.5.1. Phrase conjunctions. 9.6.1.1. And, also. 9.2.5. Conjunctions
Comments (0)