Search results for "mua"

aluôt bo [ʔaluət bɔː] n raincloud mây mưa 1.1.3.2. Cloud (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

bo [bɔː] vi rain mưa caus: pibo; nomi: parbo; sit: bo chân ‘pour’, bo parli dyi ‘drizzle’ 1.1.3. Weather. 1.1.3.3. Rain

Comments (0)

 

Comments (0)

 

bo dyâm [bɔː ʄɤm] n untimely rain không dúng mùa syn: dyâm 1.1.3. Weather. 1.1.3.3. Rain
Comments (0)

 

bo parli dyi [bɔː pər.liː ʄiː] vp rain drizzle mưa phùn
Comments (0)

 

cantrơl [kəntrɤːl] n dance jump nhảy, múa, dun spec: ayưn cantrơl
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

chrốh bo [croh bɔː] pa vp stop raining hết mưa, tạnh mưa pl dial.: trốh 1.1.3. Weather. 1.1.3.3. Rain
Comments (0)

 

Comments (0)

 

cuta [kutaː] pk vi vomit mửa pl dial.: ti–ôq; pa dial.: ta–ôq
Comments (0)

 

Comments (0)

 

hêl muaq [heːl muəʔ] vs very happy to see old friend vui vì gặp người recp: tarhêl tarmuaq; caus: pahêl muaq; nomi: parhêl muaq 3.4.1. Feel good. 3.4.1.2. Happy Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

lixam [lisaːm] pa adv.t winter mùa lạnh pl dial.: lxam
Comments (0)

 

lxam [ʔəl.saːm] adv.t winter season (November-January) mùa lạnh [But really based on crops, not weather] spec: nno lxam; pa dial.: lixam cf: nno. 8.4.1. Period of time. 8.4. Time. 8.4.1.1. Calendar
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

nhanhom [ɲaɲɔːm] adv.t fall season (August-October) mùa thu [But really based on rice and corn crops, not weather] spec: nno nhanhom cf: nno. 8.4.1. Period of time. 8.4. Time. 8.4.1.1. Calendar
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)