Search results for "much"

a–ưi₁ [ʔaʔɯːj] pk quant much; many nhiều pl dial.: ê, âp cf: adơi.
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

crep [krɛːp] vs much nhiều
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

limmo [lim.mɔː] sp. var. of li mmo₁, li mmo₂
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)