Search results for "mud"

Comments (0)

 

cuteq apúc [kutɛːʔ ʔapuk] pk n mud bùn syn: cuteq dyứp pl dial.: phouq 1.2. World (cmpd)
Comments (0)

 

cuteq dyứp [kutɛːʔ ʄɯp] pk n mud bùn syn: cuteq apúc pl dial.: phouq 1.2. World (cmpd)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

phôq [phoːʔ] pa vs muddy bùn pl dial.: phouq
Comments (0)

 

phouq [phṵːʔ] vs muddy bùn cf: alúq.
Comments (0)

 

plao [plaːw] vs muddy (water) nước đục sit: daq plao
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)