Search results for "nô"

a aliaqʔaː ʔaliəhvtaccuse; denounceÊ lư callong ngai tông a rliaq may.They accuse you of many things.
Comments (0)

 

a–ay kidúhʔaʔaj kiduhnbumping sicknessFrom demon.2.5.2Disease
Comments (0)

 

a–oaiʔaʔṵajvitell liesMươc ngai, acâp a–oai acâp ayec.Respect others, don’t lie don’t deceive.synapétsit: tông apét; redup: rpét pétyóulidiom:a yóul oai yóulcfacâtpilốh23.5.1.3.2Tell a lie
Comments (0)

 

a–oai ayâlʔaʔṵaj ʔajɤlvhabitual lyingDo ngcốh nong nong a–oai ayâl.He is a habitual liar/ always telling lies.3.5.1.3.2Tell a lie
Comments (0)

 

a–ơngʔaʔɤːŋnkind of pot made by Pacohcfadéhcl: lám5.2.1.3Cooking utensil
Comments (0)

 

abaơtʔabɯ̰ːtviexaggerate; slanderAcâp tông abaơt ado do cốh.Don’t exaggerate about him.synapiênsit: tông apiên
Comments (0)

 

abaơt apiênʔabɯ̰ːt ʔapiənviexaggerate; slander
Comments (0)

 

abéinhʔabḭɲvtnot to wantDo cốh abéinh cư bôn.He doesn’t want what I have.May ính cha lâyq? Abéinh.You want to eat? No.3.3Want
Comments (0)

 

abưihʔabɯːsadvavoid, escape; so as notMay mout tapun acho abưih pít.Go in and follow the dog so not to lose it.a= variant of o. synaróng1
Comments (0)

 

abulʔabuːlnearthen cooking pot5.2.1.3Cooking utensil
Comments (0)

 

acám2ʔakamvtillustrate, speak in parables, picture language, use examplesDo tóh itông ma dơi lâyq cammáng, arâq ibaq atao ân atiêh pláh aploang.He is repeatedly spoken to but still doesn’t listen, like sucking flat sugar cane, insipid.Tốq mo tarúm clóuh tốq cốh anóuh tun.Wherever needle pierces thread follows. (Said of a child that always follows--like a shadow.syncadyơcl: lám3.5.4.2Saying, proverb
Comments (0)

 

acáq lomʔakaʔ lɔːmn.kinpaternal grandmother4.1.9Kinship
Comments (0)

 

achíh arinʔacih ʔariːnvsnothing forgotten; perfect; faultless; circumspect; scrupulousTáq o iláq o chén cốh achíh arin.Work carefully and thoroughly so faultless.synkhám ngéqcfkhám
Comments (0)

 

achơ ngơuqʔacɤː ŋɤːwʔvsstupid; ignorant, dull-witted, mentally retardedA–i a–ám yoa ipôc hoc cốh phai pôc hoc, acâp ngâh iyư lám ính cloun, tốq dyê xéiq nô ra ma lâyq bôn chom uráq u–ar cốh ngai tông do cốh láh achơ ngơuq....Ipe a–em iyư inô ntra ân lâyq ichom uráq u–ar cốh damo damo ma ính padâm ính pilốh he, tông he achơ, cốh ma íh lư achơ ma cou lâyq bôn nnau pahoc cốh vaih lâyq ichom.Parents send you to go study, so must go study, don't only think about wanting to play--when grown up in the future if don't know writing then people will say, "He is stupid."...Younger brothers, remember the past when we didn't know writing so everyone wanted to oppress wanted to deceive us, said we were stupid, but we weren't really stupid, but because there was no one to teach resulting in our not knowing.cfachơcaus: pichơ
Comments (0)

 

achóqʔacɔʔnpottery bowl for cooking rice5.2.1Food preparation
Comments (0)

 

acoatʔakṵatnglutinous rice roll wrapped so shaped differently from peng 5.2.3.4Prepared food
Comments (0)

 

adéhʔadɛhncooking potcfa–ơngcl: tingan5.2.1.3Cooking utensil
Comments (0)

 

adéh achóqʔadɛh ʔacɔʔnpottery bowl for cooking rice5.2.1.3Cooking utensil
Comments (0)

 

Comments (0)

 

adéh kixongʔadɛh kisɔːŋncooking pot5.2.1.3Cooking utensil

adéh kixongcooking pot

Comments (0)

 

adêngʔadeːŋnround winnowing basketDyeal adêng oum tro.Take winnowing basket and winnow grain.cfkhâng6.6.4.2Weaving baskets and mats6.2.6.1Winnow grain

adêngwinnow basket

Comments (0)

 

adíhʔadihconjnot evenLâyq vi nnau tinâng tupứng ngéq, adíh mâh náq ma lâyq.There is no one who is righteous, not even one.cfncháng
Comments (0)

 

ahuyqʔahujʔntiniest long nosed mousecfadyoui ahuyq
Comments (0)

 

akhúcʔakhukvsbitterlyCư nhiêm akhúc cou lâyq vi nnau ân hôi pour.I cried bitterly because there was no one who could help.
Comments (0)

 

amátʔamatnknot on tree1.5.5Parts of a plant
Comments (0)