Search results for "nô"

Comments (0)

 

a–ay kidúh [ʔaʔaj kiduh] n bumping sickness bị nó đụng [From demon.] 2.5.2. Disease
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

abưih [ʔabɯːs] adv avoid, escape; so as not khỏi [a= variant of o. ] syn: aróng whole: o bưih
Comments (0)

 

abul [ʔabuːl] n earthen cooking pot nôi ôm cl: adéh; spec: adéh abul 5.2.1.3. Cooking utensil
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

adéh che [ʔadɛh cɛː] n teapot nồi trà cf: adéh daq. 5.2.1.3. Cooking utensil Binomial (cmpd)
Comments (0)

 

adéh kixong [ʔadɛh kisɔːŋ] n cooking pot cái nổi cl: lám 5.2.1.3. Cooking utensil Binomial (cmpd)

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)